مؤلفه‌های اجتماعی و فرهنگی پیشگیرانه از ارتکاب به جرایم سبز(مطالعه‌ی موردی: شهر کاشان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 حقوق و علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

2 عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم انسانی دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

چکیده

محیط زیست و لزوم حفاظت از آن از موضوعات مهم و حیاتی عصر حاضر به شمار آمده و یکی از ابعاد دستیابی به توسعه‌ی پایدار است. آنچه بر همگان روشن است، فقدان حیات جوامع بشری بدون برخورداری از محیط‌زیست سالم است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی ارتکاب به جرایم محیط‌زیستی شهروندان کاشانی با روش آمیخته (کیفی-کمّی) انجام شده است. در بخش کیفی با استفاده از روش مصاحبه‌ی نیمه ساخت یافته، تحلیل تم و با کمک نرم‌افزار MAXQDA، عوامل اجتماعی و فرهنگی مرتبط بر جرایم سبز شناسایی شدند، سپس، در بخش کمّی، وجود، جهت و میزان رابطه‌ی عوامل مستقل بر متغیر وابسته با استفاده از روش پیمایش و ابزار پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفتند. حداقل تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران 358 نفر برآورد شد که با صلاحدید استاد راهنما به 481 نمونه ارتقا یافت. داده‌ها، پس از جمع‌آوری به روش خوشه‌ای چندمرحله‌ای، توسط نرم‌افزار SPSS 22 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون‌ همبستگی بیانگر آن است که متغیرهای فرهنگ شهروندی، آگاهی محیط‌زیستی، دینداری و هویت ملی با ارتکاب به جرایم محیط‌زیستی رابطه دارند. علاوه بر این، نایج حاصل از تحلیل رگرسیون حاکی از تاًثیر معنادار و معکوس متغیرهای مستقل بر جرایم سبز است. در نتیجه، با ارتقای فرهنگ شهروندی، آگاهی محیط‌زیستی، دینداری و هویت ملی ارتکاب به جرایم محیط‌زیستی کاهش می‌یابد. بنابراین، آموزش‌های شهروندی و محیط‌زیست به عموم مردم و آشنایی بیشتر با هویت اسلامی و ایرانی به منظور پیشگیری از ارتکاب به جرایم محیط‌زیستی پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Preventive social and cultural components of committing green crimes (case study: Kashan city)

نویسندگان [English]

  • zahra Nouri 1
  • mohsen Niazi 2
1 law and humanity, Kashan university, Kashan, Iran
2 faculty member of law and humanistic, kashan university, kashan, iran
چکیده [English]

The environment and necessity of preserving it, is important and vital issues of the present era. It is one of the dimensions of achieving sustainable development. Then, the lack of human life and societies without having a healthy environment is obvious to everybody. The aim of present study is to identify and investigate the social and cultural factors of committing environmental crimes of Kashani citizens by mixed method (qualitative-quantitative). In the qualitative section by using semi-structured interview method, theme analysis and MAXQDA software, social and cultural factors related to green crimes were identified. Then, in the quantitative part, the existence, direction and coefficient rate of independent variables with dependent variable were evaluated using survey method and questionnaire. The minimum number of samples was estimated to be 358 according to Cochran formula. However, at the discretion of the supervisor, the samples were upgraded to 481 people. After collecting data, they were analyzed by SPSS 22 software. The results of correlation tests indicate that the variables of citizenship culture, environmental awareness, religiosity and national identity are related to committing environmental crimes. Moreover, the results of regression analyses shows that all the independent variables have the significant and reverse influence on green crimes. Thus, by promoting the culture of citizenship, environmental awareness, religiosity and national identity, committing environmental crimes will reduce. Therefore, citizenship and environmental education to public and getting familiar with Islamic and Iranian identity is suggested in order to prevent environmental crimes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental crimes
  • national identity
  • environmental awareness
  • citizenship culture
  • religiosity