شناسایی الگوی ذهنی متخصصین نسبت به تأثیر عوامل قومی در فرآیند نمانام ملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی رشته علوم ارتباطات اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه علوم ارتباطات و دانش‌شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه علوم ارتباطات و دانش‌شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.22034/scs.2023.390297.1421

چکیده

شناسایی مؤلفه‌های قومی یکی از موضوعات تاثیرگذاری است که در فرآیند برندسازی ملی اهمیت می‌یابد. از وظایف دولت‌ها در دنیای مدرن آن است که در راستای نیل به اهداف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی از ظرفیت برندسازی ملی در جهت تمایز، ایجاد قدرت و جذابیت بهره گیرند. به‌همین‌منظور هدف مقالۀ حاضر شناسایی و رتبه‌بندی عوامل قومی مؤثر بر برند ملی است که منجر به کشف الگوی ذهنی متخصصین برندسازی ملی می‌گردد. مقالۀ پیش‌رو با بهره‌گیری از مطالعات کتابخانه‌ای و بررسی منابع مکتوب تلاش دارد به این سوال پاسخ دهد که تاثیر اقوام ایرانی بر برند ملی چگونه است؟ روش پژوهش این مقاله نیز آزمون «کیو» است که به شناسایی رابطۀ میان اقوام ایرانی و برند ملی می‌پردازد و با به‌کارگیری تحلیل عاملی اکتشافی، الگوی ذهنی متخصصان حوزۀ برند ملی را شناسایی می‌کند. یافته‌های مقاله نشان می‌دهد که هشت مؤلفه برای متغیر اقوام ایرانی و شش مؤلفه برای متغیر برند ملی کشف شده است که از این میان، بین مؤلفه «فرهنگ قومی» با «تصویر بین‌المللی» رابطۀ مثبت و معنادار و «منافع قومی» با «سرمایه‌های اقتصادی» رابطۀ منفی و معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying the mental model of experts regarding the influence of ethnic factors in the process of national branding

نویسندگان [English]

 • Sajad Kordani 1
 • Zahra Kharazi mohamadvandi Azar 2
 • Mohammad Soltanifar 3
1 Ph.d.student of Department of Communication Sciences & Knowledge Studies, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor of Department of Communication Sciences & Knowledge Studies, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Associate Professor of Department of Communication Sciences & Knowledge Studies, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Identification of ethnic components is one of the influential issues that become important in the process of national branding. One of the duties of the governments in the modern world is to use the capacity of national branding in order to achieve political, social and economic goals in order to differentiate, create power and attractiveness. For this reason, the aim of this article is to identify and rank the ethnic factors affecting the national brand, which leads to the discovery of the mental model of national branding experts. Using library studies and reviewing written sources, the following article tries to answer the question, what is the impact of Iranian ethnic groups on the national brand? The research method of this article is the "Q" test, which identifies the relationship between Iranian ethnic groups and the national brand, and by using exploratory factor analysis, it identifies the mental model of experts in the field of national brand. The findings of the article show that eight components have been discovered for the variable of Iranian ethnic groups and six components for the variable of the national brand. There is a negative and significant relationship.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "Brand"
 • "National Branding"
 • "Ethnic Elements"
 • "National Image Management"
 • "Factor Analysis"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 10 خرداد 1402
 • تاریخ دریافت: 27 اسفند 1401
 • تاریخ بازنگری: 03 خرداد 1402
 • تاریخ پذیرش: 10 خرداد 1402