بررسی عوامل اجتماعی موثر بر گرایش زنان به تک فرزندی ( مطالعه موردی : زنان متاهل ساکن شهر تهران )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جامعه شناسی -دانشکده علوم انسانی -دانشکاه ازاد اسلامی واحد تهران شمال - تهران - ایران

2 Sociology Department

3 گروه جامعه شناسی -دانشکده علوم انسانی -دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران شمال -تهران - ایران

10.22034/scs.2023.384914.1409

چکیده

چکیده
امروزه پدیده تک‌فرزندی الگوی بسیاری از خانواده‌ها شده است. هدف از این پژوهش بررسی میزان رابطه ویژگی‌های جامعه مدرن (اشتغال زنان، سن ازدواج، فردگرایی و تحصیلات زنان) در کلان‌شهر تهران با گرایش و پذیرش الگوی تک‎فرزندی ارادی در بین زنان است. پژوهش حاضر از نوع پیمایشی-توصیفی و از لحاظ روش‌‏شناسی، یک تحقیق پیمایشی‌ است. جامعه آماری این تحقیق زنان متأهل (15 تا 49) ساله شهر تهران است که 420 نفر به عنوان نمونه از بین آن‌ها انتخاب شدند. انتخاب نمونه با تلفیق نمونه‎‏گیری خوشه‌ای و طبقه‌بندی نامتناسب صورت گرفته و ابزار مورد استفاده‌ برای جمع‌آوری‌ اطلاعات و داده‌ها در این تحقیق‌، پرسشنامه‏ محقق‏‎ساخته است. نتایج نشان می‏دهد گرایش به تک‌فرزندی با میزان فردگرایی، سن ازدواج، سطح تحصیلات و وضعیت اشتغال رابطه معناداری دارد؛ به عبارت دیگر با بالا رفتن سن ازدواج، فردگرایی و سطح تحصیلات، گرایش به تک‌فرزندی افزایش می‎یابد و بالعکس و در مشاغل رده بالا، گرایش به تک‎فرزندی بیشتر است. در نهایت می‏توان گفت زنان امروزی تحت تاثیر عوامل مختلف اجتماعی که به برخی از آن‏ها اشاره شد به هویتی جدید دست یافته‏اند که فرزندآوری کمتر را توصیه می‏کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Research on the effective social factors contributing to the women tendency toward one-child ( case study- Married women in Tehran City)

نویسندگان [English]

  • Esmat Heydari 1
  • bagher saroukhani 2
  • afsane edrisi 3
1 Azad University Tehran North Branch -Tehran - Iran
2 Faculty of Humanities and Social Sciences, Islamic Azad University, Science and Research Branch
3 Azad University Tehran North Branch - Tehran - Iran
چکیده [English]

Abstract

One-child phenomena is a social issue which has become a model of life for many families. The main aim of this investigation is finding the answer to this fundamental question that how and to what extend the modern society characteristics (such as women's employment, education, individualism, Marriage age) in the metropolis of Tehran is associated with the orientation and acceptance of the pattern of voluntary one-child. The present study is descriptive-causal and methodologically a survey research. The statistical population in this investigation includes all the married women in productive age between 15-49 years in Tehran that 420 people were selected as samples. Sampling was done with the combination of disproportionate stratified sampling and cluster sampling and the tool used to collect information and data in this research is the researcher-made questionnaire. The results show that the Tendency to one-child has the significant correlation with the individualism and the marriage age, the results also indicate the orientation to one-child has the significant difference between different groups of employment status; in other words, in high-ranking jobs, this orientation is more. finally, the level of education has an effect on women's orientation to have one-child; meaning that as the level of education goes up, the orientation of women to have one-child increases as well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: the orientation of one-child
  • individualism
  • marriage age
  • employment status