ارایه مدل توسعه جانشین پروری در سازمان های فرهنگی کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری سیاستگذاری فرهنگی ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

2 استادیار ، گروه مدیریت فرهنگی ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

3 استادیار ، گروه مدیریت صنعتی ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

4 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

پژوهش حاضر به طراحی و ارایه مدل توسعه جانشین پروری در سازمان های فرهنگی کشور پرداخته است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش ، تلفیقی از نوع روش های کیفی و کمی می باشد. در مرحله اول از روش کیفی تحلیل محتوا (قیاسی) جهت جمع آوری اطلاعات استفاده شده است، جامعه آماری در این مرحله حدوداً 100 منبع در حوزه توسعه جانشین پروری می باشد که به صورت هدفمندانتخاب شده است. در ادامه، متون مورد مطالعه قرار گرفته و پاراگراف های مرتبط با سوالات تحقیق انتخاب گردیده و کد مفاهیم مرتبط با موضوع هر پاراگراف استخراج شده و سپس کد مفاهیم استخراج در دسته های هم مفهوم قرار گرفته و نهایتا برای دسته های هم مفهوم ، نام و عنوان مناسب که بیانگر تم اصلی پژوهش است تبیین شده است . سپس، جهت تعیین ابعاد، مولفه ها و شاخص های توسعه جانشین پروری در سازمان های فرهنگی کشور از تکنیک دلفی استفاده گردیده است. در این تحقیق تعداد 18 نفر از خبرگان و اعضای هیئت علمی دانشگاه های تهران (تمام وقت و حق التدریس) در رشته های مدیریت فرهنگی و مدیریت دولتی به عنوان نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری هدفدار از نوع گلوله برفی جهت تعیین روایی مرحله کیفی در نظر گرفته شدند. در پایان مرحله اول مدل کیفی توسعه جانشین پروری در سازمان های فرهنگی کشور در شش بعد جانشین پروری ، تقویت فرهنگ سازمانی ، سازمان فرهنگی ، ارتقای شایستگی های مدیران ، توانمندسازی کارکنان و تحول مدیریت فرهنگی ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design and delivery a model for Succession development in the in Cultural Organizations in Iran

نویسندگان [English]

  • Reiyhane Siri 1
  • Alireza Samet 2
  • Babak Rezaei 3
  • Abbasali ghaiyoomi 4
1 Ph.D. Student, Department Cultural Management, North Tehran Branch, Islamic Azad University,
2 Assistant Professor, Department Cultural Management, North Tehran Branch, Islamic Azad University,
3 Assistant Professor, Department Industry Management, North Tehran Branch, Islamic Azad University
4 Islamic Azad University - Tehran North Branch
چکیده [English]

This study discussed the Design and delivery a model for Succession development in the in Cultural Organizations in Iran. This research was an applied study of the purpose and methodologically as qualitative methods. after analyzing the data in the first study, 41 components of 621 concept codes were obtained and then classified at six dimensions including, succession (with 5 components), organizational culture enhancement (with 8 components), cultural organization (with 6 components), managers competencies enhancement (with 6 components), empowerment of Staff (with 12 components), cultural management evolution (with 4 components) .
In the second study, the sample size was estimated as 344 people based on Cochran formula and after data collection, the statistical analysis of survey data was performed in two descriptive levels using statistical parameters (such as frequency, percentage, elongation , mean) and inferential statistics (Levin test, t-test), confirmatory factor analysis using Spss 22 , Lisre l8.54 and Excel. Significant coefficients and parameters of factors, Succession , Organizational culture enhancement, Cultural Organization , Managers Competencies enhancement, empowerment of Staff, Cultural Management Evolution, showed that all of the coefficients obtained are significant

کلیدواژه‌ها [English]

  • Succession
  • Organizational culture enhancement
  • Cultural Organization
  • Managers Competencies enhancement