شناسایی ابعاد و مولفه های بهبود تعاملات اجتماعی با تاکید بر نقش رسانه های مجازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، واحد بندرگز، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرگز، ایران

2 گروه مدیریت کسب و کار،جهاد دانشگاهی،ارومیه،ایران

3 دکتری مدیریت دولتی، مدرس و پژوهشگر دانشگاه

10.22034/scs.2023.383928.1403

چکیده

تعاملات اجتماعی نقش مهمی در عملکرد فردی، گروهی و سازمانی ایفا می‌کند. به همین دلیل، ایجاد یک الگوی تعاملاتی مطلوب، برای موفقیت کسب و کار امری حیاتی است. از سوی دیگر در دنیای امروز که بعنوان عصر ارتباطات نام‌گذاری شده است، نقش رسانه‌های اجتماعی مجازی در بهبود ارتباطات و افزایش پیوندهای اجتماعی بر کسی پوشیده نیست. بر این اساس این پژوهش با هدف شناسایی ابعاد و مولفه های بهبود تعاملات اجتماعی با تاکید بر نقش رسانه‌های مجازی انجام گرفته است. پژوهش دارای رویکرد کمی است و از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ گردآوری داده ها پیمایشی می باشد. جامعه مورد مطالعه کارکنان سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به تعداد 48000 نفر میباشد که با استفاده از جدول کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی، تعداد 381 نفر بعنوان نمونه آماری در نظر گرفته شدند. همچنین تعداد 12 نفر از کارشناسان و خبرگان مدیریت رسانه، از طریق نمونه گیری هدفمند برای تشکیل پانل خبرگی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها نیز پرسشنامه محقق ساخته است که روایی آن توسط ضرایب CVR=0.69 وCVI=0.87 مورد تایید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه نیز از طریق آلفای کرونباخ (0.85) تایید گردید. نتایج نشان داد سطح مطلوب تعاملات اجتماعی 85/2 می‌باشد و زمانی محقق می‌شود که سطح اعتماد 88/2، ارتباطات 44/2 و هماهنگی 26/2 باشد. این امر بدان معناست که اعتماد مهمترین بعد تعاملات اجتماعی است. همچنین بر اساس نتایج، مهمترین کارکرد رسانه در راستای افزایش اعتماد، انعکاس مطالبات می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying the dimensions and components of improving social interactions with an emphasis on the role of virtual media

نویسندگان [English]

  • zahra moghimi 1
  • vahid hajilo 2
  • alireza mohammadi 3
1 Assistant Professor,Department of Management, Bandaregaz Branch, Islamic Azad University, Bandaregaz, Iran
2 Department of Business Management, ACECR, Urmia, Iran
3 Phd of public management, University lecturer and researcher
چکیده [English]

Social interactions play an important role in individual, group and organizational performance. For this reason, creating a favorable interaction model is vital for business success. On the other hand, in today's world, which is named as the age of communication, the role of virtual social media in improving communication and increasing social links is obvious. Based on this, this research has been carried out with the aim of Identifying the dimensions and components of improving social interactions with an emphasis on the role of virtual media. The research has a quantitative approach and is applied in terms of purpose and survey in terms of data collection. The statistical population under study is the employees of the Broadcasting Organization of the Islamic Republic of Iran, numbering (n=48000) people, using Cochran's table and random sampling method, 381 people were considered as a statistical sample. Also, 12 media management experts were selected through targeted sampling to form an expert panel. The data collection tool is questionnaire, the validity of which was confirmed by the coefficients of CVR=0.69 and CVI=0.87. The reliability of the questionnaire was confirmed through Cronbach's alpha (0.85). The results showed that the desired level of social interaction is 2.85 and it is achieved when the level of trust is 2.88, communication is 2.44 and coordination is 2.26. This means that trust is the most important dimension of social interactions. Also, based on the results, the most important function of the media in order to increase trust is to reflect demands

کلیدواژه‌ها [English]

  • social interactions
  • trust
  • communication
  • coordination
  • virtual media