سنجش وضعیت دانشگاه پیام‌نور تهران در تبدیل شدن به نسل چهارم دانشگاهها با استفاده از تکنیک ANPفازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه پیام نور

2 دانشجوی دکتری مهندسی صنایع دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی

چکیده

بر اساس چشم­انداز جدید جهانی آموزش عالی، دستیابی به فناوری، رشد اقتصادی و رفاه جامعه با رسالت مسئولیت‌پذیری اجتماعی در گرو تحول نظام آموزش عالی و تبدیل دانشگاه‌ها به دانشگاه نسل چهارم است. در ایران در سطح دانشگاه‌ها فعالیت‌هایی برای تجاری‌سازی نتایج پژوهش‌های دانشگاهی شروع شده، اما با وجود تدوین سیاست‌های حمایتی، همچنان فرایند حرکت به سمت نسل چهارم، کم‌رنگ است. هدف اصلی پژوهش سنجش وضعیت آمادگی دانشگاه پیام­نور تهران برای تبدیل­شدن به نسل چهارم دانشگاه‌ها در تمامی رشته­ها با استفاده از روش ANP فازی است. بعد از مرور ادبیات، ابتدا شاخص‌های دانشگاه نسل چهارم شناسایی و با دریافت دیدگاه‌های خبرگان در ارتباط با جامعیت و میزان تأثیرگذاری آنها، دسته­بندی شد. بعد فازی­کردن داده­های دریافتی، اوزان هر یک از شاخص‌ها و زیرشاخص‌های مرتبط تعیین و بر اساس نتایج، شاخص راهبردی، رهبری و مدیریت مهم‌ترین عامل مؤثر بر فرایند نسل چهارم شدن دانشگاه‌ها است. در نهایت، با سنجش شرایط فعلی دانشگاه پیام­نور تهران در قیاس با شاخص‌های شناسایی شده، میزان موفقیت این دانشگاه برای ورود به نسل چهارم اندازه­گیری شد. نتایج حاکی از عدم آمادگی دانشگاه پیام­نور تهران برای ورود به نسل چهارم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the status of Payame Noor University of tehran in becoming the fourth generation of universities using fuzzy ANP technique

نویسندگان [English]

  • sedigheh rezaian fardoi 1
  • mansoureh hourali 1
  • behrooz behroozi 2
1 assistant profossor of Industrial Engineering, Faculty of Engineering
2 Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering
چکیده [English]

Based on new vision of global higher education, gaining high-tech technology, economic growth and social welfare depends on higher education system improvement and conversion of existing generation
university into fourth generation university. In Iran, alongside with new vision of higher education system, in order to convert universities as innovative and entrepreneurial universities and commercialize the university research findings, different approaches has been undertaken, but outcome this process is still not remarkable.
In this view, The main aim of this research is recognition of factors and their impacts made a university as an fourth generation university. Therefore, after studying attributed literature and similar research’s done so far, the all probable specifications and indicators of fourth generation university distinguished and then by obtaining the experts point of view, comprehensiveness of those indexes and their impact on the process of being fourth generation university was recognized. The results of data analysis bring it apparent that having a sustainable strategy, a strong leadership and visible commitment of top management could be the most effective factors on process of being fourth generation university. At the end, in order to investigate the current situation of Tehran PAYAM NOOR university in connection with its progress of becoming fourth generation university, as a case study; in compliance with identified indicators, a survey conducted which results made it apparent that this fourth generation university success has not been significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fourth Generation University
  • Fuzzy ANP Technique
  • Innovative University
  • Payame Noor University of Tehran
  • Commercialization
احمدیان چاشمی، مینا؛ نیازآذری، کیومرث و صالحی، محمد (1399). طراحی مدل نقش دانشگاه نسل چهارم در جهت ارتقایی کیفیت آموزشی و پژوهشی در آموزش عالی. فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور، 11(4)، 20-35.
بیک‌زاده درونکالئی، سمیه؛ یوسفی سعیدآبادی، رضا و صفاریان همدانی، سعید (1399). نقش مرجعیت علمی و آینده‌نگری در توسعه دانشگاه‌های نسل چهارم به‌منظور ارایه مدل )مطالعه موردی: دانشگاه‌های علوم پزشکی مازندران). فصلنامه عملی پژوهشی طاب و تزکیه، 29(2)، 76-87.
بندریان، رضا (1392). راهبردهای اجرای طرح‌های توسعه و تجاریسازی فناوری در پژوهشگاه صنعت نفت. فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، (2)، 87-110.
پورجاوید، سهیلا؛ خسروی‌پور، بهمن و علی‌بیگی، امیرحسین (1399). مؤلفه‌های نهادینه‌سازی نسل چهارم دانشگاه‌ها در آموزش عالی کشاورزی ایران. فصلنامه علمی پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، (55)، 169-186.
ثقفی، فاطمه؛ محقر، علی؛ برادران قهفرخی، محمدعلی؛ اصلانی، علیرضا و ملکی، محمدحسین (1397). ارائه استعاره نوآورانه برای دانشگاه تهران متناسب با عصر جدید با استفاده از پس‌زمینه فکری گروه‌های ذی‌نفع. سیاست‌گذاری عمومی، 4(3)، 47-65.
جوانمردی، شیوا؛ عباس‌پور، عباس؛ خورسندی طاسکوه، علی و غیاثی ندوشن، سعید (1397). طراحی الگوی دانشگاه نوآور در چارچوب اکوسیستم نوآوری در ایران. فصلنامه علمی پژوهشی آموزش عالی ایران، سال دهم، (4)، 137-170.
خورسندی طاسکوه، علی و پناهی، مریم (1396). تحلیل انتقادی نظام‌های رتبه‌بندی بین‌المللی دانشگاه‌ها؛ پیشنهادات سیاستی برای آموزش عالی ایران. فصلنامه علمی پژوهشی آموزش عالی، (8)، 111-136.
صادقی، منظر؛ نیازآذری، کیومرث و تقوایی یزدی، مریم (1398). بررسی ابعاد رویکرد مجازی در رایتای توسعه دانشگاه نسل چهارم. فصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، سال نهم، (4)، 25-44.
عالی­پور، علیرضا و عنایتی، ترانه (1396). تجاری‌سازی تحقیقات دانشگاه‌های نسل چهارم. مطالعات بین رشته‌ای دانش راهبردی، 7(26)، 53-67.
فاتح‌راد، مهدی و تقی‌یاری، حمیدرضا (1384). دانشگاه کارآفرین، نظام ملی نوآوری و توسعه مبتنی بر دانایی. رشد فناوری، 1(4)، 19-25.
فاضل، امیر؛ کمالیان، امین‌رضا و روشن، سید علیقلی (1396). شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های مؤثر بر توانمندسازی منابع انسانی دانشگاهی با تأکید بر دانشگاه‌های نسل سوم و چهارم با استفاده از رویکرد دلفی فازی: ارائه یک الگوی مفهومی. راهبردهای آموزش (راهبردهای آموزش در علوم پزشکی)، 10(6)، 455-468.
کیخا، احمد؛ عزتی، میترا و صالحی، محمدجواد (1398). طراحی الگوی دانشگاه کارآفرین: رویکرد کیفی (مورد پژوهی: دانشگاه تهران). فصلنامه آموزش مهندسی ایران، 21(83)، 55-77.
گودرزوند چگینی، مهرداد (1397). رویکرد دانشگاه‌های نسل چهارم کار و عمل. فصلنامه آمار مهندسی ایران، سال بیستم، (87)، 1-16.
مهدی، رضا و شفیعی، مسعود (1396). نقش‌آفرینی و ظرفیت‌سازی دانشگاه‌های نسل چهارم برای توسعه محلی و منطقه‌ای. نشریه صنعت و دانشگاه، سال دهم، (35و36)، 1-22.
یدالهی ده‌چشمه، آرش، رجائی‌پور، سعدی و سیادت، سید علی (1400). تدوین الگوی دانشگاه نسل چهارم برای دانشگاه‌های ایران. فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی، 13(4)، 31-57.
یدالهی ده‌چشمه، آرش، رجائی‌پور، سعدی و سیادت، سید علی (1400). واکاوی نقش دانشگاه نسل چهارم (دانشگاه اجتماعی) در توسعه منطقه‌ای. فصلنامه توسعه محلی (روستایی ـ شهری)، 13(1)، 1-35.
 
Clauss, T., Moussa, A. & Kesting, T. (2018). Entrepreneurial university: a stakeholder-based conceptualisation of the current state and an agenda for future research. 77(1-3), 109-144.
Ghazinoory, S., Dastranj, N., Saghafi, F., Kulshreshtha, A., & Hasanzadeh, A. (2017). Technology roadmapping architecture based on technological learning: Case study of social banking in Iran. Technological Forecasting and Social Change, 122, 231-242.
Hoseini, M., Saghafi, F. and Aghayi, E. (2019), A multidimensional model of knowledge sharing behavior in mobile social networks, Kybernetes, 48(5), 906-929. https://doi.org/10.1108/K-07-2017-0249
Heidari, A., Yazdani, H.R., Saghafi, F. and Jalilvand, M.R. (2018), "The perspective of religious and spiritual tourism research: a systematic mapping study", Journal of Islamic Marketing, 9(4), 747-798. https://doi.org/10.1108/JIMA-02-2017-0015.
Hsieh, T. Y., Lu, S. T. & Tzeng, G. H. (2004). Fuzzy MCDM Approach for Planning and Design Tenders Selection in Public Office Buildings, International Journal of Project Management, 22(7), 573-584. doi:10.1016/j.ijproman.2004.01.002.
Jonkers, K., Tijssen, R. J. W., Karvounaraki, A., & Goenaga, X. (2018). A regional innovation impact assessment framework for universities. JRC Duscussion Paper. Joint Research Center, Brussels, 44.
Lapteva, A. & Efimov, V. (2016). New Generation of Universities. University 4.0, Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences 11.
Meyer, J., Pillei, M., Zimmermann, F., & Stoglehner, G. (2018). Customized Education as a Framework for Strengthening Collaboration between Higher Education Institutions and Regional Actors in Sustainable Development-Lessons from Albania and Kosovo. Sustainability, 10(11), 3941.
Mohanty, R. P., Agarwal, R., Choudhury, A. K., & Tiwari, M. K. (2005). A fuzzy ANP-based approach to R&D project selection: a case study. International Journal of Production Research, 43(24), 5199-5216.
NasserEslami, F., & Saghafi, F. (2010). Safety technologies impacts survey in M-services security provision. J. Digit. Content Technol. its Appl., 4(4), 207-214.
Pawlowski, K. (2012). The ‘Fourth Generation University’ as a Creator of the Local and Regional Development, Higher Education in Europe, 34(1).
Saaty, T.L. ( 1996). The analytic network process-decision making with dependence and feedback, Pittsburgh, PA: RWS Publication.
Saghafi, F., Aliahmadi, A., Ghazinoory, S., & Hourali, M. (2013). Offering the reference model of backcasting approach for achieving sustainable development. Journal of Futures Studies, 18(1), 63-84.