سنجش وضعیت دانشگاه پیام‌نور تهران در تبدیل شدن به نسل چهارم دانشگاهها با استفاده از تکنیک ANPفازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه پیام نور

2 دانشجوی دکتری مهندسی صنایع دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی

چکیده

براساس چشمانداز جدید جهانی آموزش عالی، دستیابی به فناوری، تکنولوژی، رشد اقتصادی و رفاه جامعه در گرو تحول سیستم آموزش عالی و تبدیل دانشگاهها به دانشگاه نسل چهارم است. در ایران در سطح دانشگاهها فعالیتهایی برای تجاریسازی نتایج تحقیقات دانشگاهی شروع شده، اما با وجود تدوین سیاستهای حمایتی، همچنان فرایند حرکت به سمت نسل چهارم، کمرنگ است. هدف اصلی تحقیق سنجش وضعیت آمادگی دانشگاه پیامنور تهران برای تبدیلشدن به نسل چهارم دانشگاهها با استفاده از تکنیک ANP فازی است. بعد از مرور ادبیات، ابتدا شاخصهای دانشگاه نسل چهارم شناسایی و با دریافت نظرات خبرگان در ارتباط با جامعیت و میزان تاثیرگذاری آنها، دستهبندی شد. بعد فازی کردن دادههای دریافتی، اوزان هر یک از شاخصها و زیر شاخصهای مرتبط تعیین و براساس نتایج، شاخص استراتژی، رهبری و مدیریت مهمترین عامل موثر بر فرایند نسل چهارم شدن دانشگاهها است. در نهایت، با سنجش شرایط فعلی دانشگاه پیامنور تهران در قیاس با شاخصهای شناسایی شده، میزان موفقیت این دانشگاه برای ورود به نسل چهارم اندازهگیری شد. نتایج حاکی از عدم آمادگی دانشگاه پیامنور تهران برای ورود به نسل چهارم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the status of Payame Noor University of tehran in becoming the fourth generation of universities using fuzzy ANP technique

نویسندگان [English]

 • sedigheh rezaian fardoi 1
 • mansoureh hourali 1
 • behrooz behroozi 2
1 assistant profossor of Industrial Engineering, Faculty of Engineering
2 Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering
چکیده [English]

Based on new vision of global higher education, gaining high-tech technology, economic growth and social welfare depends on higher education system improvement and conversion of existing generation
university into fourth generation university. In Iran, alongside with new vision of higher education system, in order to convert universities as innovative and entrepreneurial universities and commercialize the university research findings, different approaches has been undertaken, but outcome this process is still not remarkable.
In this view, The main aim of this research is recognition of factors and their impacts made a university as an fourth generation university. Therefore, after studying attributed literature and similar research’s done so far, the all probable specifications and indicators of fourth generation university distinguished and then by obtaining the experts point of view, comprehensiveness of those indexes and their impact on the process of being fourth generation university was recognized. The results of data analysis bring it apparent that having a sustainable strategy, a strong leadership and visible commitment of top management could be the most effective factors on process of being fourth generation university. At the end, in order to investigate the current situation of Tehran PAYAM NOOR university in connection with its progress of becoming fourth generation university, as a case study; in compliance with identified indicators, a survey conducted which results made it apparent that this fourth generation university success has not been significant.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Fourth Generation University
 • Fuzzy ANP Technique
 • Innovative University
 • Payame Noor University of Tehran
 • Commercialization
 • تاریخ دریافت: 07 تیر 1401
 • تاریخ بازنگری: 23 مرداد 1401
 • تاریخ پذیرش: 24 مرداد 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 24 مرداد 1401