بررسی مدل چابک سازی راهبردی با رویکرد مدیریت جهادی (مطالعه موردی :سازمان تامین اجتماعی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ددانشجوی دکتری خط مشی گذاری و تصمیم گیری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

2 استاد یار ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان ،ایران (نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه الهیات و معارف اسلامی ،واحد کرمان ، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

چکیده

امروزه چابک سازی راهبردی به ویژه در سازمان تامین اجتماعی بیش از هر زمانی دیگری لازم است که با فرهنگ و روحیه جهادی و به تبع آن مدیریت جهادی از جمله ارزش های اسلامی محسوب می شود و با بهره گیری از ابزار علم و فناوری و هم جهت با اراده‌ی الهی در سازمان به تمشیت امور می توان پرداخت.در پژوهش حاضر به بررسی مدل چابک سازی راهبردی با رویکرد مدیریت جهادی در سازمان تامین اجتماعی پرداخته شده است .هدف از این مطالعه بررسی مدل چابک سازی راهبردی با رویکرد مدیریت جهادی در سازمان تامین اجتماعی می‌باشد. نوع روش تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش، گردآوری اطلاعات توصیفی پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش جهت آزمون الگو ۳۰ نفر از خبرگان بود و جهت سنجش متغیرهای تحقیق از نظر مدیران ارشد سازمان تامین اجتماعی استفاده شد که تعداد آنها 140 نفر بود که به دلیل محدود بودن جامعه آماری از روش سرشماری استفاده شد و آنان نسبت به سؤالات پرسشنامه مدیریت جهادی ،بصیرت، چابک سازی راهبردی ، فرهنگ و روحیه جهادی پاسخ دادند . و نتایج به‌دست‌آمده نشان از پایایی و روایی موردقبول برای ابزارها داشت. جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهای SPSS و SmartPls استفاده گردید نتایج پژوهش نشان داد که بین بصیرت و چابکی راهبردی با مدیریت جهادی در سازمان تامین اجتماعی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و همچنین بین فرهنگ و روحیه جهادی و چابکی راهبردی با مدیریت جهادی در سازمان تامین اجتماعی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the strategic agility model with the approach oh Jihadi management (Case Study: Social Security Organization)

نویسندگان [English]

  • MohammadReza Karimfar 1
  • MohammadJalal Kamali 2
  • Yaser Salari 3
1 PhD student of policy and decision-making, faculty of literature and humanities, Kerman branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran
2 Assistant Professor, Faculty of Literature and Humanities, Islamic Azad University, Kerman Branch, Iran
3 Assistant Professor, Department of Theology and Islamic Studies, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran
چکیده [English]

Today, strategic agility is needed more than any other time, especially in the social security organization, which is considered to be one of the Islamic values with the Jihadi culture and spirit, and as a result, Jihadi management, and by using the tools of science and technology and the direction with God's will in the organization can be addressed. In the current research, the strategic agility model with jihadi management approach in the social security organization has been investigated. The purpose of this study is to investigate the strategic agility model with the jihadi management approach in the social security organization. . The type of research method is applied in terms of purpose and descriptive survey data collection in terms of method. The statistical population of the research to test the model was 30 experts, and to measure the variables of the research, the opinion of the senior managers of the Social Security Organization was used, whose number was 140. Jihadi, insight, strategic agility, Jihadi culture and spirit answered. The reliability and validity of the tools were examined using Cronbach's alpha coefficient and extracted variance, and the obtained results showed the acceptable reliability and validity of the tools. SPSS and SmartPls software were used to analyze and analyze the data. The research results showed that there is a positive and significant relationship between insight and strategic agility with jihadi management in the social security organization, and also between jihadi culture and spirit and strategic agility with jihadi management

کلیدواژه‌ها [English]

  • strategic agility
  • jihadi management
  • Social Security Organization
  • insight
  • jihadi culture and spirit
فهرست منابع
افتخاری، اصغر؛ زرگرزاده، محمدعلی و شمشیری، مهدی (1397). مؤلفه‌های مدیریت جهادی در بیانات امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی). فصلنامه مدیریت نظامی، سال هجدهم، (3)، 53-87.
برزگر شانی، یعقوب (1396)، بصیرت انقلابی و شاخصه‌های آن از نگاه مقام معظم رهبری، مجموعه مقالا ت رگزیده دهمین همایش بین‌المللی پژوهش‌های قرآنی.
بندریان، رضا (1395). ارائه مدل مفهومی چابکی استراتژیک در سازمان‌های پژوهش و فناوری، نشریه رشد فناوری. سال دوازدهم، (46).
پورصادق، ناصر و ذاکری قزاآنی، زهرا (1394). بررسی تأثیر مدیریت جهادی بر اثربخشی سازمان در سه بُعد رهبر، پیرو و زمینه. پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، 7(4)، 95-116.
حصیرچی، امیر؛ تولایی، روح‌اله و عبدالهی، عبادالله (1400). ارائه الگوی مدیریت جهادی در فعالیت‌های سازندگی با رویکرد الگو‌سازی ساختاری تفسیری (ISM) نمونه پژوهش: قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم)). نشریه مدیریت اسلامی، 29(2)، 99-43.
سیلاوی، عیسی (1389). بررسی ارتباط بین گرایش به دولت الکترونیکی با چابکی سازمان در شرکت گاز استان تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی. دانشگاه شاهد تهران، دانشکده علوم انسانی.
عسکری وزیری، علی؛ نادری، محمد‌مهدی؛ زارعی متین، حسن و نوروزی فرانی، محمدتقی (1397). تبیین مدیریت جهادی و طراحی الگوی آن در نظام جمهوری اسلامی ایران. اسلام و پژوهش‌های مدیریتی، سال هفتم، (16)، 21-36.
عظیمی، سیدعلی‌اکبر و حدائق، محمدرفیع (1386). آینده پژوهی از نگاه اسلام ـ پیش نیاز مدیریت جهادی، مجموعه مقالات همایش فرهنگ و مدیریت جهاد.
کریم، محمدحسین و امیری، حسین (1396). راهبردها و چالش‌های اقتصاد مقاومتی و ریاضتی، سیاست‌های راهبردی و کلان (ویژه‌نامه اقتصاد مقاومتی)، (9)، 85-106.
کلانی، امین؛ ترخانی، عزت‌الله و محمدی شمس‌آبادی، امیرمسعود (1392). رابطه قابلیت‌های یادگیری سازمانی و چابکی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان. نشریه مدیریت منابع انسانی در ورزش، 1(1)، 73-84.
موسی‌زاده، مهدی؛ باقرزاده، محمدرضا؛ طبری، مجتبی و بالویی جامخانه، عزت‌اله (1399). تدوین مدل مدیریت جهادی در شرکت‌های تابعه وزارت نیرو. نشریه مدیریت اسلامی، سال بیست و نهم، (3)، 41-74.
وحیدی، محمد؛ رستگار، عباسعلی و ابراهیمی، سید عباس (1398). شناسایی نگرش‌ها و ذهنیت‌های موجود در حوزه مدیریت جهادی (نمونه پژوهش: مدیران کمیته امداد امام خمینی). فصلنامه مدیریت اسلامی، 27(3)، 83-112.
 
Askareivazeri,Ali, Naderi, Mohammad Mahdi, Zaree Matin,Hassan ,Norouzi Farani, Mohammad Taghi (1397). Tabein Modiriyat Jahadi va Tarahi Olgoyey An dar Nezameh Iran. Islam va Pajoheshahy Modiriyati, Saleh Haftom, (2), Peiyapi 16.
Azeimei, Seyyed Akbar Va Hadegh, Mohmmad Rafei (1386). Ayaneh Pajohi Az Negaheh Islam- Pishniyaz Modiriyat Jahadi, Majmoyeh Maghalat Hamayesh Farhang va Modiryat jahad, p. 55.
Bandarian, Reza (1395). Eeraeh Model Mahfohimi Chaboki Estertegic dar Sazmanhay Pajohesh Va Fanavari. Nashrieyeh Roshed Fanavari, Sale 12th. (46), P. 11.
Barzegar Shani, Yaqoub (1396). Basirat Enghelai Va Shakheshay An Az Negeh Maghame Moazam Rahbari. Majmoyeh Maghalat Bargozideh 10th Hamayesh Pajoheshay Qorani, 6-45.
Eftekhari, Asghar; Mohammad Ali Zargarzadeh; Mehdi Shamshiri (1397). Molafehay Modiriyat Jahadi Dar Bayanate Emam Khameni (Modezeleh Alalei), Faslnameh Modiriyat Nezamei, Sale 18th, (3), 53-87.
Ghaffarian, Vafa; Emadzadeh, Morteza (1385). Maanei Neo Zohor Dar Mahfeom Esterateghi, Chape Dovom, Tehran: Sazaman Modiriyat Saaneti, P. 63.
Jerfi, Hassan (1392). Barasi Rabeteh Beyneh Neuavari Sazmani Va Chaboki Sazmani, Payannameh Arshad, Daneshgah Aaza Islamei. Vahed Gearemi, P. 119.
Kalani, Amin; Tarkhani, Ezzatullah; Mohammadi Shamsabadi, Amir Masoud (1392). Rabeteh Ghabeliyathay Yadgiri Sazmani Va Chaboki Sazmani Dar Vezarat Varzesh Va Nojavanan, Nashriyeh Modiryat Manebe Ensanei Dr Varzeh, 1(1), 73-84.
Karim, Mohammad Hossein, Amiri, Hossein (1396). Rahbordha Va Chaleshhay Eghetsad Moghavamti Va Reyazati,Siyasathay Rahbordi Va Kalan, 61-80.
Mouszadeh, Mehdi, Baqerzadeh, Mohammadreza, Tabari, Mojtabi, Baloyi Jamkhaneh, Ezzatullah (1399). Tadvin Model Modiriyati Jahadi Dar Shekathay Tabeh Vezarat Niroo, Nashriyeh Modiryat Islami, Saleh 29, (74), 3-41.
Poursadegh, Nasser; Zakari Ghazaani, Zahra (1394). Barasi Tasir Modiriyat Jahadi Bar Asarbakhshi Sazman Dar 3 Beodeh Rahbar, Piyro Va Zamineh, Pajoheshhay Modiriyat Mananbeh, 7(4), 95-116.
Silvaei. Isa (1389). Barasei Ertebat beyn Gerayesh Be Dolat Electronicy Ba Sazman Dar sherkat gas ostan Tehran,paynameh karshnasi arsshad reshteh modiryat dolat, daneshgah shahed Tehran, Daneshkadeh Olomeh ensani, p. 25.
Vahidi, Mohammad, Rastegar, Abbas Ali, Ebrahimi, Seyed Abbas (1398). Shensaei Negareshah Va Zehniyathay Moujod Dar Hozeh Modiriyat Jahadi, Faslanameh Modiriyat Islami, 27(3), 83-112.