بررسی مدل چابک سازی راهبردی با رویکرد مدیریت جهادی (مطالعه موردی :سازمان تامین اجتماعی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ددانشجوی دکتری خط مشی گذاری و تصمیم گیری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

2 استاد یار ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان ،ایران (نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه الهیات و معارف اسلامی ،واحد کرمان ، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

چکیده

امروزه چابک سازی راهبردی به ویژه در سازمان تامین اجتماعی بیش از هر زمانی دیگری لازم است که با فرهنگ و روحیه جهادی و به تبع آن مدیریت جهادی از جمله ارزش های اسلامی محسوب می شود و با بهره گیری از ابزار علم و فناوری و هم جهت با اراده‌ی الهی در سازمان به تمشیت امور می توان پرداخت.در پژوهش حاضر به بررسی مدل چابک سازی راهبردی با رویکرد مدیریت جهادی در سازمان تامین اجتماعی پرداخته شده است .هدف از این مطالعه بررسی مدل چابک سازی راهبردی با رویکرد مدیریت جهادی در سازمان تامین اجتماعی می‌باشد. نوع روش تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش، گردآوری اطلاعات توصیفی پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش جهت آزمون الگو ۳۰ نفر از خبرگان بود و جهت سنجش متغیرهای تحقیق از نظر مدیران ارشد سازمان تامین اجتماعی استفاده شد که تعداد آنها 140 نفر بود که به دلیل محدود بودن جامعه آماری از روش سرشماری استفاده شد و آنان نسبت به سؤالات پرسشنامه مدیریت جهادی ،بصیرت، چابک سازی راهبردی ، فرهنگ و روحیه جهادی پاسخ دادند . و نتایج به‌دست‌آمده نشان از پایایی و روایی موردقبول برای ابزارها داشت. جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهای SPSS و SmartPls استفاده گردید نتایج پژوهش نشان داد که بین بصیرت و چابکی راهبردی با مدیریت جهادی در سازمان تامین اجتماعی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و همچنین بین فرهنگ و روحیه جهادی و چابکی راهبردی با مدیریت جهادی در سازمان تامین اجتماعی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the strategic agility model with the approach oh Jihadi management (Case Study: Social Security Organization)

نویسندگان [English]

 • MohammadReza Karimfar 1
 • MohammadJalal Kamali 2
 • Yaser Salari 3
1 PhD student of policy and decision-making, faculty of literature and humanities, Kerman branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran
2 Assistant Professor, Faculty of Literature and Humanities, Islamic Azad University, Kerman Branch, Iran
3 Assistant Professor, Department of Theology and Islamic Studies, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran
چکیده [English]

Today, strategic agility is needed more than any other time, especially in the social security organization, which is considered to be one of the Islamic values with the Jihadi culture and spirit, and as a result, Jihadi management, and by using the tools of science and technology and the direction with God's will in the organization can be addressed. In the current research, the strategic agility model with jihadi management approach in the social security organization has been investigated. The purpose of this study is to investigate the strategic agility model with the jihadi management approach in the social security organization. . The type of research method is applied in terms of purpose and descriptive survey data collection in terms of method. The statistical population of the research to test the model was 30 experts, and to measure the variables of the research, the opinion of the senior managers of the Social Security Organization was used, whose number was 140. Jihadi, insight, strategic agility, Jihadi culture and spirit answered. The reliability and validity of the tools were examined using Cronbach's alpha coefficient and extracted variance, and the obtained results showed the acceptable reliability and validity of the tools. SPSS and SmartPls software were used to analyze and analyze the data. The research results showed that there is a positive and significant relationship between insight and strategic agility with jihadi management in the social security organization, and also between jihadi culture and spirit and strategic agility with jihadi management

کلیدواژه‌ها [English]

 • Strategic Agility
 • Islamic Jihadi Management
 • Insight
 • Jihadi Culture
 • تاریخ دریافت: 23 آبان 1400
 • تاریخ بازنگری: 17 تیر 1401
 • تاریخ پذیرش: 25 شهریور 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 25 شهریور 1401