تحلیل آسیب‌ها و مخاطرات رسانه اجتماعی اینستاگرام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

جامعه شناسی ، دانشگاه آزاد تهران مرکز ، تهران ، ایران

چکیده

تحلیل آسیب‌ها و مخاطرات رسانه اجتماعی اینستاگرام

چکیده
هدف مطالعه حاضر تحلیل آسیب‌ها و مخاطرات رسانه اجتماعی اینستاگرام در ایران است. این تحقیق با استفاده از روش گرند تئوری به بازسازی معنایی آسیب‌شناسی شبکۀ اجتماعی اینستاگرام بر اساس مصاحبه با مطلعین کلیدی و مشاهدۀ صفحات اینستاگرامی می‌پردازد. مهم‌ترین سوال‌های محوری تحقیق این است که کدام مدل نظری آسیب‌های شبکۀ اجتماعی اینستاگرام را از دیدگاه مطلعین کلیدی تبیین می‌کند؟ چه عواملی باعث ایجاد آسیب‌ها در شبکۀ اجتماعی اینستاگرام شده است؟ نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که آزادی موجود در شبکۀ اجتماعی اینستاگرام موجب شده تا برخی از صاحبان صفحه‌های مختلف اینستاگرامی برای جذب دنبال‌کننده از شیوه‌های غیراخلاقی و نامتعارف بهره گیرند، به گونه‌ای که انتشار این نوع رفتار‌ها موجب لطمه به پیکرۀ فرهنگ خواهد شد.همچنین نتایج این پژوهش نشان‌ می‌دهد،عواملی نظیر ضعف نظام آموزشی ،فقدان سرگرمی مناسب و ضعف قوانین نقش موثر در ایجاد این پدیده داشتند.

واژه‌های کلیدی: رسانه‌های اجتماعی ، اینستاگرام، استراتژی داده- بنیاد، آسیب‌های فرهنگی ،لطمه فرهنگی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on Disadvantages and Negative Aspects of Instagram Social Media

نویسنده [English]

  • parniya razipor
Sociology, Central Tehran Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

A Study on Disadvantages and Negative Aspects of Instagram Social Media

Abstract
The present paper aims at analyzing the disadvantages and negative aspects of Instagram social media in Iran. Using the Grounded Theory, the researcher has semantically reconstructed the pathology of Instagram through conducting interviews with key informants and observing Instagram pages. The research questions are as follows: which theoretical model explains the negative aspects of Instagram from the perspective of key informants? What are the factors that have caused such negative effects? The results reveal that the absolute freedom in using Instagram has led some account owners to employ unethical methods to gain followers. Consequently, the prevalence of such behaviors will negatively influence our culture. Also, the results of this study show that factors such as the weakness of the educational system, lack of appropriate entertainment, and the weakness of the laws had an effective role in creating this phenomenon.
Keywords: Social media, Instagram, Grounded Theory, cultural damage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Media
  • Instagram
  • Grounded Theory
  • Cultural Damage
فهرست منابع
استراوس، انسلم و کربین، جولیت (1393). مبانی پژوهش کیفی فنون و مراحل تولید نظریه زمینه‌‌ای. ترجمه ابراهیم افشار، تهران: نشر نی.
اکبری، ابوالقاسم و اکبری، مینا (1390). آسیب‌شناسی اجتماعی. تهران: انتشارات رشد و توسعه.
باستانی، سوسن؛ خانیکی، هادی و ارکان‌زاده یزدی، سعید (1397). مردم، رسانه‌های جریان اصلی و مصرف رسانه‌های نوین؛ پیمایش مصرف، اعتماد، رضایت و مشارکت رسانه‌‌ای شهروندان تهرانی. مطالعات رسانه نوین، (14)، 1-33.
حسنی، حسین و کلانتری، عبدالحسین (1396). تحلیل پدیدار‌‌‌شناختی تجربه زیسته کاربران شبکه اجتماعی تصویری اینستاگرام در ایران. مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات، 18(72)، 33-63.
حسنی، حسین و کلانتری، عبدالحسین (1399). سیاست‌گذاری اینترنت: مرور سیستماتیک رویکردهای حکمرانی پلتفرم‌های آنلاین و رسانه‌های اجتماعی. فصلنامه سیاست‌گذاری عمومی، 6(3)، 59-79.
خسروپناه، عبدالحسین (1388). آسیب‌شناسی دین‌پژوهی سنتی. کتاب نقد، (44)، 109-130.
رضی‌پور، پرنیا (1397). بررسی جامعه‌شناختی سبک زندگی با تأکید بر شبکه اجتماعی اینستاگرام در سال 97. جامعه‌شناسی و مدیریت سبک زندگی، 4(11)، 137-167.
شمسی، میترا و راودراد، اعظم (1400). زندگی و زمانه زنان ایرانی در اینستاگرام: تحلیل ایدئولوژیک عکس‌های زنان در شبکه اجتماعی اینستاگرام. مطالعات رسانه‌های نوین، 7(26)، 131-170.
عاملی، سعیدرضا و حسنی، حسین (1391). دو فضایی شدن آسیب‌ها و ناهنجاری‌های فضای مجازی: مطالعه تطبیقی سیاست‌گذاری‌های بین‌المللی. فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، 5(1)، 1-30.
عاملی، سید سعیدرضا (1388). شبکه‌های علمی مجازی. تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
عبداللهیان، حمید و حسنی، حسین (1390). شبکه‌های اجتماعی و چالش‌های آن برای نظام خانواده در ایران: مطالعه عضویت زوجین در فیس‌بوک و مسائل و پیامدهای اجتماعی آن بر حریم خانواده. بررسی مسائل اجتماعی ایران، 7(1)، 228-203.
غفوری، آرزو و صالحی، کیوان (1390). تجربه زیسته بزرگسالان از فرصت‌ها و تهدیدهای فضای مجازی: یک مطالعه کیفی. فصلنامه مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات، 21(51)، 7-38.
قاضی‌زاده، هورامان و کیان‌پور، مسعود (1394). بررسی میزان بی‌تفاوتی اجتماعی بین دانشجویان (موردمطالعه: دانشگاه اصفهان). پژوهش‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، 1(9)، 59-78.
کوئن، بروس (1390). مبانی جامعه‌شناسی. ترجمه غلامعباس توسلی و رضا فاضل، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها.
کیوی، ریموند و کامپنهود، لوک‌وان (1378). روش تحقیق در علوم رفتاری. ترجمه عبدالحسین نیک‌گهر، تهران: انتشارات توتیا.
لطیفی، معصومه؛ ریاحی‌نیا، نصرت؛ قائدی، یحیی و بابائی، محمود (1400). عوامل تأثیرگذار بر هویت فرهنگی دانشجویان ایرانی عضو شبکه‌های اجتماعی (مطالعه موردی: فیس‌بوک، تلگرام و اینستاگرام). مطالعات رسانه‌های نوین، 7(26)، 359-394.
مارشال، گوردون (1388). فرهنگ جامعه‌شناسی. ترجمه حمیرا مشیرزاده، تهران: نشر میزان.
محسنی تبریزی، علیرضا (1388). وندالیسم، مبانی روان‌شناسی اجتماعی، جامعه‌شناسی و روان‌شناسی رفتار وندالیستی در مباحث آسیب‌شناسی و کژرفتاری اجتماعی. تهران: انتشارات آن.
مقدس‌زاده، حسن و صفاهیه، هاجر (1396). سواد رسانه‌‌ای و آگاهی از آسیب‌های شبکه‌‌ای اجتماعی مطالعات رسانه‌ای، 12(3)، 25-35.
مقیمی، مریم؛ خانیکی، هادی و سلطانی، سید علی‌اصغر (1399). تحلیل گفتمان انتقادی ابعاد سه‌گانه نفرت‌پراکنی زنان علیه زنان در اینستاگرام. مطالعات رسانه‌های نوین، 6(22)، 71-97.
مک‌شین، ماری لین دی و ویلیامز، فرانکلین (1391). نظریه‌های جرم‌شناسی. ترجمه حمیدرضا ملک‌محمدی، تهران: انتشارات میزان.
نایبی، هوشنگ؛ معید‌فر، سعید؛ سراج‌زاده، سیدحسین و فیضی، ایرج (1396). تئوری آنومی دورکیم و مرتن؛ شباهت‌ها، تفاوت‌ها و شیوه‌های اندازه‌گیری. رفاه اجتماعی، 17(66)، 9-51.
 
Akram, W. & Kumar, R. (2017). A study on positive and negative effects of social media on society. International Journal of Computer Sciences and Engineering, 5(10), 351-354.
Askeroğlu, E. D. (2017). A Study on the Effects of Digital Life and Instagram Celebrities on Life Styles of Youth as a Popular Cultural Element. Paper presented at the International Conference on Marketing and Business Development Journal.
Chante, K.; Jessica, C.; Lindsay, B.; Tyler, Q. & Robert, P.D. (2014). Dermatology onInstagram. Dermatology Online Journal, 20(7), 1-6.
Corbin, J. & Strauss, A. (2014). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory: Sage publications.
Cresswell, J. W. (1998). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five traditions: Thousand Oaks. CA: Sage.
Danaeifard, H. & Emami, S. M. (2007). Strategies of qualitative research: a reflection on grounded theory. Strategic Management Thought, 1(2), 69-97.
Elenopoulou, C. (2018). Lifestyle micro-influencers and the practice of product endorsement on Instagram through the eyes of young female users. (Master's Thesis), Erasmus University Rotterdam.  
Elenopoulou, C. (2018). Lifestyle micro-influencers and the practice of product endorsement on Instagram through the eyes of young female users. (Master's Thesis), Erasmus University Rotterdam. 
 Fiegerman, s. (2014). Instagram tops3oo million active users. likely than Twitter.from://mashable.com,Retriieved 10 June 2017.
Haridakis, P. M. (2008). The role of motivation and media involvementin explaining internet dependency. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 52(3), 408-431.
Jiang, S. & Ngien, A. (2020). The effects of instagram use, social comparison, and self-esteem on social anxiety: A survey study in Singapore. Social Media+ Society, 6(2).
Magdalena Ciupercă, E. (2019). A Sociological Approach of Cyberspace Social Order. Deviance, Social Norms and Social Control of Digital Environment. Romanian Cyber Security Journal.
Trifiro, Briana. (2018). "Instagram Use and It's Effect on Well-Being and Self-Esteem". Master of Arts in Communication. Paper 4.
Wang, R.; Yang, F. & Haigh, M. M. (2017). Let me take a selfie: Exploring the psychological effects of posting and viewing selfies and groupies on social media. Telematics and Informatics, 34, 274-283.