تحلیل آسیب‌ها و مخاطرات رسانه اجتماعی اینستاگرام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

جامعه شناسی ، دانشگاه آزاد تهران مرکز ، تهران ، ایران

چکیده

تحلیل آسیب‌ها و مخاطرات رسانه اجتماعی اینستاگرام

چکیده
هدف مطالعه حاضر تحلیل آسیب‌ها و مخاطرات رسانه اجتماعی اینستاگرام در ایران است. این تحقیق با استفاده از روش گرند تئوری به بازسازی معنایی آسیب‌شناسی شبکۀ اجتماعی اینستاگرام بر اساس مصاحبه با مطلعین کلیدی و مشاهدۀ صفحات اینستاگرامی می‌پردازد. مهم‌ترین سوال‌های محوری تحقیق این است که کدام مدل نظری آسیب‌های شبکۀ اجتماعی اینستاگرام را از دیدگاه مطلعین کلیدی تبیین می‌کند؟ چه عواملی باعث ایجاد آسیب‌ها در شبکۀ اجتماعی اینستاگرام شده است؟ نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که آزادی موجود در شبکۀ اجتماعی اینستاگرام موجب شده تا برخی از صاحبان صفحه‌های مختلف اینستاگرامی برای جذب دنبال‌کننده از شیوه‌های غیراخلاقی و نامتعارف بهره گیرند، به گونه‌ای که انتشار این نوع رفتار‌ها موجب لطمه به پیکرۀ فرهنگ خواهد شد.همچنین نتایج این پژوهش نشان‌ می‌دهد،عواملی نظیر ضعف نظام آموزشی ،فقدان سرگرمی مناسب و ضعف قوانین نقش موثر در ایجاد این پدیده داشتند.

واژه‌های کلیدی: رسانه‌های اجتماعی ، اینستاگرام، استراتژی داده- بنیاد، آسیب‌های فرهنگی ،لطمه فرهنگی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on Disadvantages and Negative Aspects of Instagram Social Media

نویسنده [English]

  • parniya razipor
Sociology, Central Tehran Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

A Study on Disadvantages and Negative Aspects of Instagram Social Media

Abstract
The present paper aims at analyzing the disadvantages and negative aspects of Instagram social media in Iran. Using the Grounded Theory, the researcher has semantically reconstructed the pathology of Instagram through conducting interviews with key informants and observing Instagram pages. The research questions are as follows: which theoretical model explains the negative aspects of Instagram from the perspective of key informants? What are the factors that have caused such negative effects? The results reveal that the absolute freedom in using Instagram has led some account owners to employ unethical methods to gain followers. Consequently, the prevalence of such behaviors will negatively influence our culture. Also, the results of this study show that factors such as the weakness of the educational system, lack of appropriate entertainment, and the weakness of the laws had an effective role in creating this phenomenon.
Keywords: Social media, Instagram, Grounded Theory, cultural damage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social media
  • Instagram
  • Grounded Theory
  • cultural damage
  • تاریخ دریافت: 04 شهریور 1400
  • تاریخ بازنگری: 27 تیر 1401
  • تاریخ پذیرش: 22 شهریور 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 22 شهریور 1401