راهبردهای فرهنگی دیپلماسی‌عمومی و قدرت‌نرم در گردشگری ورزشی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته پسادکتری مدیریت ورزشی؛گروه مدیریت ورزشی دانشگاه مازندران

2 دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه مازندران

چکیده

امروزه روابط بین‌الملل، به‌شدت تحت تأثیر عوامل فرهنگی قرار دارد. ورزش نقش مهمی در فرهنگ، ارزش‌ها و سیاست دارد. رویدادهای بزرگ ورزشی فرصت خوبی برای تحقق اهداف دیپلماسی‌عمومی و قدرت‌نرم کشورها فراهم می‌کند. جمهوری اسلامی ایران علی‌رغم برخورداری از تاریخ و تمدن چندین هزار ساله، آنطور که شایسته است نتوانسته از ورزش به عنوان مسیری پرفایده و کم هزینه در جهت توسعه روابط بین الملل استفاده کند. بنابراین پژوهشگر بر آن شد که به شناسایی راهبردهای فرهنگی دیپلماسی‌عمومی و قدرت‌نرم در گردشگری ورزشی ایران بپردازد. پژوهش حاضر در چارچوب رویکرد کیفی انجام شد و داده‌ها از طریق مصاحبه‌های نیمه‌ساختار یافته جمع‌آوری شدند. جامعه آماری پژوهش افراد متخصص در زمینه سیاسی، ورزشی و گردشگری شامل 5نفر دکتری ورزشی، 5نفر از دکتری گردشگری، 7نفر از دکتر علوم‌سیاسی، 5 نفر دارای سابقه کار اجرایی در سازمان گردشگری‌و‌میراث‌فرهنگی و ورزشکار با سابقه حضور در مسابقات بین‌المللی بودند. جمع‌آوری داده‌ها از تلفیق روش کتابخانه‌ای و مصاحبه‌ای انجام شد. برای سنجش پایایی پژوهش، از توافق درون‎‌موضوعی استفاده شد. میانگین میزان توافق درون موضوعی برابر با 89درصد گزارش شد. براساس یافته‌های حاصل از مصاحبه نیمه‌ساختاریافته، مهم‌ترین راهبردهای فرهنگی دیپلماسی‌عمومی و قدرت نرم در گردشگری ورزشی ایران چهار مولفه شامل فرهنگ ورزش، صلح و دوستی، ارزش‌های بنیادین، پرستیژ و برندینگ بین‌المللی بودند. باتوجه به نتایج حاصل از پژوهش پیشنهاد می‌شود از گردشگری ورزشی در جهت صلح و دوستی، کاهش خشونت جهانی، برابری اجتماعی و معرفی فرهنگ کشور جمهوری اسلای ایران توسط سفیران ورزشی مانند داوران، ورزشکاران، مربیان استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cultural Strategies of Public Diplomacy and Soft Power in Sports tourism of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • mahbobe abedi 1
  • morteza dosti 2
1 Postdoctoral student in sports management, Department of Sports Management, Mazandaran University
2 Associate Professor of Sports Management Department of Mazandaran University
چکیده [English]

Today, international relations are heavily influenced by cultural factors. Sports play an important role in culture, values ​​and politics. Major sports events provide a good opportunity to realize the goals of public diplomacy and soft power of countries. Despite having several thousand years of history and civilization, the Islamic Republic of Iran has not been able to use sports as a useful and low-cost way to develop international relations, as it deserves. Therefore, the researcher decided to identify the cultural strategies of public diplomacy and soft power in sports tourism in Iran. The current research was conducted in the framework of a qualitative approach and data were collected through semi-structured interviews. The statistical population of the research included 5 people with a doctorate in sports, 5 people with a doctorate in tourism, 7 people with a doctorate in political science, 5 people with executive work experience in the tourism and cultural heritage organization, and athletes with a history of participating in international competitions. Data collection was done by combining library and interview methods. The most important cultural strategies of public diplomacy and soft power in Iran's sports tourism were four components including sports culture, peace and friendship, fundamental values, prestige and international branding. According to the results of the research, it is suggested to use sports