تاثیر شبکه های اجتماعی بر مدیریت بدن زنان در ایران از منظر خبرگان؛ مطالعه موردی اینستاگرام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

2 دکتری علوم سیاسی از دانشگاه علامه ططاطبائی

چکیده

امروزه در بین زنان جهان به ویژه زنان ایران، توجه و مدیریت بدن افزایش یافته و زنان با اعمال تغییر در ظاهر بدن خویش به دنبال ساخت بدن اجتماعی می‌باشند؛ یعنی بدنی که از نظر ظاهری، آرایشی و پوششی مورد پذیرش انتظارات فرهنگی و اجتماعی‌ای باشد که از سوی رسانه‌ها تبلیغ می‌شوند. در ایران آمارهای استفاده از لوازم آرایش، رژیم‌های غذایی طاقت‌فرسا و جراحی‌های زیبایی تاییدکننده این موضوع است. از طرفی در فرآیند مدیریت بدن، رسانه‌های مختلف از جمله شبکه‌های اجتماعی نقش مهمی دارند. اینستاگرام یکی از این شبکه هاست که به دلیل دسترسی آسان و تصویری بودن، توانسته بر بدن زنان تاثیرگذار باشد. این پژوهش بدنبال پاسخ به این پرسش است که اینستاگرام بر چه ابعادی از بدن زنان تاثیر گذاشته و راهکارهای مقابله با آن کدام است؟ برای پاسخ به این پرسش از روش دلفی و تکنیک شانون استفاده شد. لذا دیدگاه‌های10 نفر از خبرگان علوم سیاسی و اجتماعی گردآوری گردید. یافته‌ها نشان داد که مهمترین ابعاد بدن زنان که تحت اینستاگرام قرار گرفته از دسته ابعاد «ورزشی-سلامتی» است و پس از آن، دسته ابعاد «آرایشی»؛ «زیبایی »و« پوششی» قرار دارند. همچنین این پژوهش بدنبال ارائه راهکارهای کارآمد برای مقابله با این تاثیرات می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Social Networks on Women's Body Management in Iran from the perspective of experts:Instagram Case Study

نویسندگان [English]

  • jalil dara 1
  • Elaheh Sadeghi 2
1 associate professor of Tarbiat modares University
2 Phd in Political Science from Allame tabatabaie
چکیده [English]

Today, among women around the world, especially women in Iran, attention and body management has increased and women seek to build a social body by changing the appearance of their body; That is, a body that, in appearance, makeup, and clothing, accepts the cultural and social expectations that are propagated by the media. In Iran, statistics on the use of cosmetics, grueling diets and cosmetic surgeries confirm this. In Iran, statistics on the use of cosmetics, grueling diets and cosmetic surgeries confirm this. On the other hand, in the process of body management, various media, including social networks, play an important role. Instagram is one of these networks that has been able to affect women's bodies due to its easy access and video. This research seeks to answer the question of what dimensions of Instagram affect the body of women and what are the solutions to deal with it? To answer this question, Delphi method and Shannon technique were used. Therefore, the views of 10 political and social science experts were collected. The findings showed that the most important dimensions of women's bodies that are under Instagram are from the category of "sports-health" dimensions, and after that, the category of "cosmetic" dimensions; "Beauty" and "covering" are located. Also, this research seeks to provide effective solutions to deal with these effects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social networks
  • Instagram
  • body management and supervision
  • women
  • Iran