مدل یابی ساختاری عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر وفاق اجتماعی در کلانشهر اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی،واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی ، دهاقان، ایران

2 دانشیار گروه جامعه شناسی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران

10.22034/scs.2023.389109.1420

چکیده

وفاق اجتماعی یکی از مباحث بنیادی جامعه شناسی است که در شاخه های مختلف آن از جمله جامعه شناسی شهری، روستایی ، فرهنگی ، مذهبی ، قومی ، سیاسی و .. مورد بررسی قرار می گیرد. جامعه شناسان معتقدند که جوامع انسانی زمانی به موجودیت خود ادامه می دهند که اعضای آن برپایه یک وفاق ارزشی با یکدیگر تعامل داشته باشند. هدف اصلی در این پژوهش مدل یابی ساختاری عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر وفاق اجتماعی در کلانشهر اهواز است.جامعه آماری کلیه شهروندان شهر اهواز بوده و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر وبا شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. مراحل تجزیه وتحلیل آماری آن با استفاده از نرم افزار SPSS23 و اسمارتPLS صورت گرفته است. نتایج تحقیق نشان داد که متغیرهای فرهنگ اقوام با ضریب مسیر(640/0) ، سبک زندگی با ضریب مسیر(164/0) احساس محرومیت نسبی با ضریب مسیر(138/0)،مسئولیت پذیری اجتماعی با ضریب مسیر(126/0) ، عدالت اجتماعی با ضریب مسیر(114/0) در سطح معنی داری بیشتر از 05/0 تأیید شدند و به ترتیب بیشترین تأثیر را بر میزان وفاق اجتماعی در کلانشهر اهواز داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Structural modeling of social and cultural factors affecting social harmony in Ahvaz metropolis

نویسندگان [English]

  • morteza savari 1
  • mansour haghighatian 2
1 PhD student in Sociology, Dehaghan Branch, Islamic Azad University, Dehaghan, Iran
2 Associate Professor, Department of Sociology, Dehagan Branch, Islamic Azad University, Dehagan, Iran
چکیده [English]

Social harmony is one of the basic topics of sociology, which is studied in its various branches, including urban, rural, cultural, religious, ethnic, political, etc. sociology. Sociologists believe that human societies continue to exist when their members interact with each other based on a shared value. The main goal of this research is to structurally model social and cultural factors affecting social harmony in Ahvaz metropolis. The statistical population is all citizens of Ahvaz city and the sample size was 384 people using Cochran's formula and multi-stage cluster sampling method. Its statistical analysis steps have been done using SPSS23 and SmartPLS software. The research results showed that ethnic culture variables with path coefficient (0.640), lifestyle with path coefficient (0.164), feeling of relative deprivation with path coefficient (0.138), social responsibility with path coefficient (0.126) , social justice were confirmed with a path coefficient (0.114) at a significant level of more than 0.05, and respectively, they have had the greatest impact on the level of social harmony in Ahvaz metropolis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ethnic culture
  • lifestyle
  • social capital
  • social deprivation
  • social harmony