تحلیل جامعه‌شناختی پیامدهای نقش خانواده‌ در جامعه‌پذیری ورزشی: یک مطالعه کیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی رشته جامعه شناسی ورزش، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار، جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

3 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ، واحد کرج ، دانشگاه آزاد اسلامی ، کرج ، ایران

4 استادیارگروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

5 دانشیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

10.22034/scs.2023.394467.1432

چکیده

چکیده: هدف از این پژوهش تحلیل و تبیین جامعه‌شناختی پیامدهای نقش خانواده‌ در جامعه‌پذیری ورزشی در والیبال است. روش پژوهش حاضر کیفی با روش داده بنیاد و رویکرد گلیزر و از نوع اکتشافی است. جامعه آماری پژوهش حاضر اساتید و اعضای هیئت‌علمی دانشگاه در رشته‌های جامعه‌شناسی، جامعه‌شناسی ورزشی که در زمینه تحقیق و پژوهش حاضر تخصص و آشنایی لازم را داشته باشند و اینکه حداقل در این زمینه دارای مقالات، کتاب، سابقه آموزشی و پژوهشی و یا سابقه تدریس در این حوزه را داشته باشند و همچنین مربیان و بازیکنان بین المللی رشته والیبال بودند. روش نمونه-گیری به صورت نمونه‌گیری غیر احتمالی، با انتخاب هدفمند و با حداکثر تنوع یا ناهمگونی استفاده شد. اندازه نمونه در این پژوهش بر مبنای شاخص اشباع نظری برابر با 14 نفر بود. ابزار اندازه‌گیری مصاحبه باز بود و بر مبنای سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی تحلیل شد. پیامدها دربردارنده 4 مقوله اصلی نظیر افزایش جامعه‌پذیری ورزش، پذیرش و اجرای فرهنگ ورزشی در خانواده، کنترل هیجان‌های عاطفی و دستیابی به جامعه سالم احساس رضایت، دستیابی به اهداف شخصی و جامعه سالم؛ و 3 زیر مقوله از قبیل تقویت روابط درون خانواده، تقویت حمایت درون خانواده و افزایش سطح آگاهی خانواده شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sociological analysis of the consequences of family role in sports socialization: a qualitative study

نویسندگان [English]

  • zeynab mohamadzadeh 1
  • ali baseri 2
  • shahla hojat 3
  • shiva azadfada 4
  • Zahra Alipour darvishi 5
1 Ph.d. student of department of sociology of sport, Science and Research Branch ,Islamic Azad University , Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Sociology, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
3 Faculty of Physical Education and Sports Sciences, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
4 Assistant Professor, Department of Sports Management, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran
5 Associate Professor, Department of Public Administration, Faculty of Management and Social Sciences, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this research is to sociologically analyze and explain the consequences of the role of the family in sports socialization in volleyball. The current research method is qualitative with foundation data method and Glazer's approach and is exploratory. The statistical population of the current research is the professors and faculty members of the university in the fields of sociology, sports sociology who have the necessary expertise and familiarity in the field of research and research and who at least have articles, books, educational and research experience or teaching experience in this field. have the domain and also were international volleyball coaches and players. The sampling method was used as non-probability sampling, with targeted selection and with maximum diversity or heterogeneity. The sample size in this research was equal to 14 people based on the theoretical saturation index. The measurement tool was an open interview and was analyzed based on three stages of open, central and selective coding. The results include 4 main categories such as increasing the socialization of sports, accepting and implementing sports culture in the family, controlling emotional emotions and achieving a healthy society, feeling satisfied, achieving personal goals and a healthy society; And 3 sub-categories such as strengthening relationships within the family, strengthening support within the family and increasing the level of family awareness were identified.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sports sociology
  • sports socialization
  • family