بررسی راهبردی ساختار قدرت در شبکه کنشگران مساله هفتم آبان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی، تهران ، ایران.

2 دکتری سیاستگذاری فرهنگی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

10.22034/scs.2023.393954.1433

چکیده

امروزه سیاستگذاری‌های اجتماعی-فرهنگی در اغلب کشورها نمایانگر تغییرجهت به سوی ساختارهای شبکه‌ای و اجتماعی است. ویژگی اینگونه سیاستگذاری‌ها تبادل حجم قابل توجهی از مذاکرات و گفتگوها میان کنشگران کانونی با اهداف متفاوت است. پژوهش حاضر درصدد است ساختار قدرت شبکه کنشگران دست‌اندکار در مساله هفتم آبان (روزمعروف به برگزاری بزرگداشت کوروش) را مورد بررسی قرار دهد. برای نیل به این هدف با مطالعه اسناد و تکنیک گلوله برفی 22 کنشگر دست‌اندکار مساله را شناسایی کرده و با ابزار پرسشنامه نیمه ساختاریافته به گرداوری داده‌های مورد نیاز پرداخته است. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای UCINET، Net Draw و visone محاسبه، تحلیل و نمایش داده شده‌اند. برای تحلیل شبکه مورد نظر از مفهوم مرکزیت در شبکه و شاخص‌های مرکزیت درجه، بینابینی، بردار ویژه و بتا استفاده شده است. با وجود وضعیت مطلوب شبکه از نظر سرعت گردش اطلاعات و همکاری، یافته‌ها حاکی از وجود دو کانون در شبکه است که موجب دو قطبی شدن شبکه شده است. در یک قطب شبکه نیروهای مدیریتی- امنیتی قرار دارند و در سوی دیگر نهادهای مدنی ونیروهای اجتماعی؛ هر کدام از این دو قطب در پی نیل به اهدافی هستندکه با یکدیگر تعارض دارند. خروج از این وضعیت نیازمند ورود نهادهای بالادستی با رعایت بی‌طرفی و با نگاه همگرایانه است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Strategic Check of the power structure in the activists' network of the 7th of Aban issue

نویسندگان [English]

  • Ghorbanali Saboktakin 1
  • Iraj Hagh nadri 2
1 Member of the Faculty of Sociology Department of Kharazmi University, Tehran, Iran.
2 PhD in Cultural Policy, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Today, socio-cultural policies in most countries show a change in direction towards network and social structures. The characteristic of such policies is the exchange of a significant volume of negotiations and discussions between focal actors with different goals. The present study aims to investigate the power structure of the network of hand-work activists in the issue of the 7th of Aban (the day known for celebrating Cyrus). To achieve this goal, 22 active activists have identified the problem by studying the documents and snowball technique and collected the required data with a semi-structured questionnaire. Data have been calculated, analyzed and displayed using UCINET, Net Draw and Visone software. To analyze the Intended network, the concept of centrality in the network and the indicators of degree centrality, betweenness, eigenvector and beta have been used. Despite the favorable condition of the network in terms of the speed of information circulation and cooperation, The findings indicate the existence of two focus in the network, which has caused the network to become bipolar. At one pole of the network are administrative-security forces and on the other side are civil institutions and social forces, Each of these two poles seeks to achieve goals that conflict with each other Getting out of this situation requires the entry of upstream institutions with impartiality and a consistent view.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Aban 7th"
  • "social networks"
  • "national solidarity"
  • "focal activists"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1402
  • تاریخ دریافت: 09 اردیبهشت 1402
  • تاریخ بازنگری: 08 خرداد 1402
  • تاریخ پذیرش: 07 تیر 1402