شناسایی زمینه های ارتباطی و رسانه ای موثر برتوسعه مشارکت های اجتماعی در سازمان های مردم نهاد و خیریه ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای رشته علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، ایران

2 عضو هیئت علمی و دانشیار گروه علوم ارتباطات، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران

3 استادیار گروه علوم ارتباطات وکسب وکار، دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، ایران

10.22034/scs.2023.397756.1444

چکیده

چکیده:
این مقاله به منظور شناسایی زمینه های ارتباطی و رسانه ای موثر در توسعه مشارکت های اجتماعی در سمن ها و خیریه ها به روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد استقرایی انجام شده است. داده‌های این پژوهش از طریق گفت‌وگوهای نیمه ساختاریافته با 22 نفر از صاحب‌نظران و مدیران فعال درحوزه‌های رسانه‌ای و سمن‌ها و با نمونه‌گیری هدفمند و نظری گردآوری شده است. در این پژوهش از تحلیل 839 کد مفهومی حاصل از گفت‌وگوها در مجموع 574 مقوله محوری به دست آمد و از دسته بندی این مقوله ها امکان شناسایی"شرایط زمینه ای"حاصل شد. براساس یافته های این پژوهش، زمینه های ارتباطی و رسانه ای موثر در توسعه مشارکت های اجتماعی در سمن ها و خیریه ها، در دو بخش برون و درون سازمانی نهادهای مردمی ارائه شده است. زمینه های" برون سازمانی" شامل: توسعه یافتگی علمی وگسترش نظام آموزشی در محیط فعالیت سمن ها، ظرفیت های فرهنگ ایرانی واسلامی موثر در توسعه امور خیر و گفتمان حاکم بردولت نسبت به فعالیت سمن ها و خیریه ها است. از جمله زمینه های" درون سازمانی" نیز می توان به مواردی چون؛ تشکیلات و ساختار مدیریتی سمن ها، ساختار رسانه ای و تبلیغات در موسسات خیریه و نقش عوامل انگیزشی در جذب خیرین" اشاره نمود. نتیجه نهایی پژوهش این است که؛ شناخت زمینه های ارتباطی و رسانه‌ای موثر بر توسعه مشارکت‌های مردمی درسمن ها، می تواند امکان فعال شدن ظرفیت های توسعهدر نهادهای مردمی را فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identify effective communication and media fields On the development of social partnerships in non-governmental organizations and charities

نویسندگان [English]

 • mohammad reza ghorbany 1
 • Faezeh Taghipour 2
 • Mansoureh Pourmiri 3
1 PhD student in Social Communication Sciences Isfahan Islamic Azad University (Khorasgan), Iran
2 Associate Professor, Department of Communication Sciences, Faculty of Management, Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan)
3 Assistant Professor, Department of Communication and Business Sciences, Faculty of Humanities Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan), Iran
چکیده [English]

Abstract:
This article has been done in order to identify effective communication and media fields in the development of social partnerships in NGOs and charities using the method of qualitative content analysis with an inductive approach. The data of this research has been collected through semi-structured interviews with 22 experts and managers active in the media and NGOS fields and by purposeful and theoretical sampling. In this research, a total of 574 core categories were obtained from the analysis of 839 conceptual codes from the conversations, and by categorizing these categories, it was possible to identify "background conditions". Based on the findings of this research, effective communication and media fields in the development of social partnerships in NGOS and charities have been presented in both external and internal departments of popular institutions.The fields of "intra-organization" include: scientific development and expansion of the educational system in the environment of NGOS activities, Iranian and Islamic cultural capacities effective in the development of good affairs and the ruling discourse of the government regarding the activities of NGOS and charities. Among the fields of "external organization", we can include such things as; Organizations and management structure of NGOS, media structure and advertising in charitable institutions and the role of motivational factors and reference groups in attracting donors and volunteers to cooperate with NGOS and charities. Meanwhile, based on the research findings, about each of these Related analysis and interpretation items are also provided

کلیدواژه‌ها [English]

 • NGOs
 • charities
 • social capital
 • social partnerships
 • communications and media

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1402
 • تاریخ دریافت: 28 اردیبهشت 1402
 • تاریخ بازنگری: 04 تیر 1402
 • تاریخ پذیرش: 15 تیر 1402