دوره و شماره: دوره 4، شماره 3 - شماره پیاپی 16، پاییز 1394 
1. بررسی تجربی رابطه دینداری، خودکنترلی و رفتار انحرافی

اکبر علیوردی‌نیا؛ رحمت‌الله معمار؛ سیمین نصرتزهی