دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 19، تابستان 1395 

9. تحلیل اجتماعی الگوهای مصرف انرژی در شهر تهران

صفحه 217-244

سیدامیر طالبیان؛ محسن ابراهیم‌پور؛ احمد ملاکی


مقاله پژوهشی

10. عوامل مؤثر بر سرانه مصرف آب خانواده‌های تهرانی

صفحه 245-268

حسین دهقان؛ ناصر پوررضا کریم سرا