نویسنده = علی‌اکبر فرهنگی
تبیین و اعتباریابی الگوی مسئولیت اجتماعی رسانه‌ی ملّی در تقویت همگرایی اقوام استان سیستان و بلوچستان

دوره 10، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 189-221

مسعود فاضلی رستم پور؛ فاطمه عزیزآبادی فراهانی؛ حمیدرضا حسینی دانا؛ علی‌اکبر فرهنگی


آسیب‌شناسی دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ارائه راهبرد

دوره 7، شماره 3، آذر 1397، صفحه 123-159

علی‌اکبر فرهنگی؛ لیلا اژدری؛ علی‌اکبر فرهنگی؛ سیدرضا صالحی امیری؛ محمد سلطانی‌فر


پویایی‌بخشی به نظریه گفتمان در مسائل اجتماعی ایران از طریق کاربست ارتباطات آیینی

دوره 6، شماره 1، خرداد 1396

افسانه مظفری؛ علی‌اکبر فرهنگی؛ علیرضا باقری ده آبادی؛ محمد سلطانی‌فر


نظام اخلاق حرفه‌ای در تبلیغات بازرگانی

دوره 1، شماره 4، اسفند 1391

بیتا شاه‌منصوری؛ علی‌اکبر فرهنگی؛ محمد سلطانی‌فر