کلیدواژه‌ها = حکمرانی خوب
نسبت‌سنجی حکمروایی خوب و شهر هوشمند (مطالعه موردی:شهر تهران)

دوره 9، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 67-90

سیدعلی هاشمی؛ میترا راه‌نجات؛ فتاح شریف زاده؛ محمدرضا سعدی


تبیین سطح فساد: بررسی تطبیقی اثر کیفیت حاکمیت و حکمرانی خوب

دوره 1، شماره 4، اسفند 1391

محدثه جلیلی کناری؛ محمد فاضلی