تبیین ارتباط میان اقناع رسانه‌ای شبکه‌های اجتماعی و سبک زندگی- مورد کاوی اینستاگرام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت رسانه و روابط عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

 


 

شبکه‌های اجتماعی به محلی برای حضور اقشار مختلف جامعه، به‌ویژه جوانان و مکان تبادل آرا و افکار و تأمین نیازهای متناسب با زندگی اجتماعی ایشان تبدیل شده‌اند. علاوه‌‌بر اینکه مرجع تأمین بسیاری از نیازهای فرهنگی و اجتماعی اعضای خود هستند، این امکان را برای اعضا فراهم می‌کنند که هم‌زمان با انجام دیگر فعالیت‌های اجتماعی از طریق رایانه یا تلفن همراه، فعالیت خود را در این جوامع مجازی نیز پیگیری کنند. از سوی دیگر برای این‌که یک رسانه بتواند تأثیرات ژرف بر مخاطب خود بگذارد باید به تکنیک‌های اغنایی دست یازد. پس از اقناع‌شدن مخاطب قاعدتاً نحوه نگرش و بینش وی تغییر یافته و سبک زندگی و رفتاری کسی را تقلید می‌کند که وی را اقناع کرده است. پس رسانه می‌تواند معبری برای اقناع باشد یا خود سبک خاصی از زندگی را ترویج دهد. این مقاله در پی آن است که مؤلفه‌های شبکه اجتماعی را با توجه به تعاریف بین‌المللی و مورد وثوق، استخراج کرده و به این پرسش کلیدی پاسخ دهد که ارتباط میان اقناع رسانه‌ای شبکه‌های اجتماعی و سبک زندگی مخاطبان خود چگونه است. در این پژوهش که با روش توصیف، تبیین و تحلیل اطلاعات گردآوری‌شده، مشخص می‌شود که اقناع رسانه‌ای که توسط شبکه اجتماعی انجام می‌گردد ممکن است باعث تغییراتی در سبک زندگی کاربران شود.

تازه های تحقیق

 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining Relationship between Media Persuasion of Social Network and Lifestyle- The Case Study of Instagram

نویسندگان [English]

  • Alireza Ale Gheiss 1
  • Seyed Mohammad Dadgaran 2
  • Mohammadreza Rasouli 2
1 Ph.D Candidate in Media Management, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Media Management and Public Relations, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

 


 

These days’ social networks become a platform for attendance of social groups, especially youth, and a space for exchanging views and thoughts and meeting the needs of their social life, these networks in addition to meet many sociocultural needs of their members, allow them to perform their social activities through computers and mobile phones, and simultaneously to act in virtual societies. On the other hand, media should accomplish persuasion techniques in order to affect their audiences adequately. Having been persuaded, they change their attitude and imitate the life style and behavior of those who had persuaded them. This article tries to extract social networks components based on international and authoritative definitions and find an answer for the key question that how is the relationship between social network and audience’s life style. This research which has been conducted by using a descriptive – explanation method and the analysis of the gathered data, makes clear that persuasion made by social network can cause some changes in audience’s life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • persuasion
  • media persuasion
  • social network
  • life style
  • Instagram
 
 
آتیه‌کار غلامرضا، اصغر مشبکی و عبدالله نعامی (1395). «عوامل مؤثر در خریدهای لذت باور از راه اینستاگرام»، تحقیقات بازار نوین، سال ششم، شماره 21، 18-1.
الیاسی، محمدحسین (1388). «مبانی نظری و عملی اقناع و مجاب‌سازی»، مطالعات راهبردی بسیج، شماره 45، 41-72.
ببران، صدیقه و آتیه پوریحیی (1393). «نقش شبکه‌های اجتماعی مجازی در هویت فرهنگی کاربران»، علوم خبری، شماره 12 و 11.
بشیر، حسن، محمدصادق افراسیابی (1392). «شبکه‌های اجتماعی اینترنتی و سبک زندگی جوانان: مطالعه موردی بزرگ‌ترین جامعه مجازی ایرانیان»، تحقیقات فرهنگی ایرانیان، سال پنجم، شماره 1، 62-31.
بینگل، اتولر (1376). ارتباطاتاقناعی، ترجمه على رستمی، مرکز تحقیقات و سنجش برنامه‌ای صداوسیما
تامپسون، جان بروکشایر (1380). رسانه‌ها و مدرنیته: نظریه‌های اجتماعی رسانه‌ها، ترجمه مسعود اوحدی، چاپ سوم، تهران: سروش.
چنی، دیوید (1378). سبک زندگی، ترجمه علیرضا چاووشی، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دبیرخانه فرهنگ عمومی.
دادگران، محمد (1394). مبانی ارتباط‌جمعی، چاپ بیستم، تهران: فیروزه.
ربانی و شیری، (1388) «اوقات فراغت و هویت اجتماعی (بررسی جامعه‌شناختی الگوهای گذران اوقات فراغت جوانان در تهران»، تحقیقات فرهنگی ایران، سال دوم، شماره 8، 242-209.
رحمتی، محمدمهدی و سعادت بخشی (1394). «سبک زندگی و الگوی مصرف مورد مطالعه: تلفن همراه)، تحقیقات فرهنگی ایران، سال هشتم، شماره 4، 142-119.
رسولی، محمدرضا (1382) «بررسی مؤلفه‌های سبک زندگی در تبلیغات تجاری تلویزیون»، علوم اجتماعی، سال دهم، شماره 23، 93- 43.
شکاری‌نمین، شیدا و ابراهیم حاجیانی (1393). «بررسی تأثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی (فیس‌بوک) بر سبک زندگی جوانان»، مدیریت فرهنگی، سال هشتم، شماره 26، 79-63.
شهابی، محمود و قدسی بیات (1391). «اهداف و انگیزه‌های عضویت کاربران در شبکه‌های اجتماعی مجازی»، مطالعات فرهنگ و ارتباطات، سال سیزدهم، شماره 20، 86-61.
صدفی، ذبیح‌اله و علیرضا محسنی‌تبریزی (1392). «تببین فرآیند رفتار مشتری مداری مدیریت اقتاع رسانه‌ای تحلیل مسیر عوامل موثر بر مدیریت اقناع تبلیغات شبکه‌های اینترنتی و ماهواره‌ای بر خرید و مصرف مخاطبان»، سال چهارم، شماره 1، 192-135.
عالمی، مسعود (1390). «انسجام کارکردی، نهادهای اجتماعی و تأثیر آن بر فرایند توسعه»،مجموعهمقالاتهمایشملینهادهایاجتماعیوهمبستگیملی، تهران: تمدن ایرانی.
عقیلی، سیدوحید و علی جعفری (1391). «بررسی اهداف آشکار و پنهان شبکه‌های اجتماعی»، علوم خبری، شماره 4، 55-40.
کاستلز، مانوئل (1385). عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ، حسن چاوشیان، جلد 2، تهران: طرح نو.
گیل، دیوید و بریجت ادفر (1384). الفبای ارتباطات، رامین کریمیان و همکاران، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
مرکز افکارسنجی دانشجویان (1394). «عضویت نیمی از ایرانیان در شبکه‌های اجتماعی»، سایت ایسپا، قابل دسترس در: www.ispa.ir/showpolling.
معمار، ثریا (1391). «شبکه‌های اجتماعی مجازی و بحران هویت (با تأکید بر بحران هویت ایران)»، مطالعات و تحقیقات اجتماعی ایران، دوره اول، شماره 4، 176-155.
Bartle, R. (2004), Designing Virtual Worlds, London: Routledge.
Boyd, D. M. & Ellison, N. B. (2007). “Social network sites: Definition, history, and scholarship”, Journal of computer mediated Communication, Vol.13, No.1, 210-230.
Kietzmann, J. H, Hermkens, K, McCarthy, I. P. & Silvestre, B. S. (2011).“Social media? Get serious! Understanding the functional building blocks of Social media”, Business Horizons, Vol.54, No.3, 241-251.