کلیدواژه‌ها = جمهوری اسلامی ایران
طراحی چارچوب مفهومی برندسازی اسلامی برای ورود به بازارهای جهانی در صنایع جمهوری اسلامی ایران

دوره 7، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 125-150

محمدرضا رستمی؛ داود فیض؛ عظیم زارعی؛ عباسعلی رستگار؛ مرتضی ملکی مین‌باش زرگاه


بررسی مفهوم امنیت زیست‌محیطی با نگاهی به چالش‌های امنیت زیست‌محیطی ایران

دوره 5، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 199-231

وحید رنجبرحیدری؛ ابراهیم جمشیدی