دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 26، فروردین 1397، صفحه 1-349 

مقاله پژوهشی

بررسی و تبیین حیث الهیاتی موسیقی در پرتو حکمت متعالیه

صفحه 7-37

سیدمصطفی محقق داماد؛ علی تقوی؛ محسن شیراوند


نظریه داده‌بنیاد نوآوری در خدمات عمومی الکترونیک ایران

صفحه 87-124

حبیب رودساز؛ وجه‌الله قربانی‌زاده؛ حسین اصلی‌پور؛ محمدرضا زرگر


طراحی چارچوب مفهومی برندسازی اسلامی برای ورود به بازارهای جهانی در صنایع جمهوری اسلامی ایران

صفحه 125-150

محمدرضا رستمی؛ داود فیض؛ عظیم زارعی؛ عباسعلی رستگار؛ مرتضی ملکی مین‌باش زرگاه