موضوعات = ارتباطات
مفهوم‌شناسی و مطالعه تطبیقی دیپلماسی سایبر، دیجیتال و همگرا (با تأکید بر بند هفتم سیاست‌های کلی اطلاع‌رسانی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1402

10.22034/scs.2023.411493.1479

محمدصادق نصرالهی؛ احسان امینی باغبادرانی


بررسی تاثیرات سواد رسانه ای بر تحقق حوزه عمومی مجازی در بحران کرونا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1402

10.22034/scs.2023.390363.1461

معصومه نصیری؛ لیلا نیرومند؛ سمیه تاجیک اسماعلی


بررسی شاخص های سواد انقلابی بر اساس گفتمان آیت الله خامنه ای(گام دوم انقلاب)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1402

10.22034/scs.2023.421372.1510

فرهنگ کدخدایی؛ اسمعیل کاوسی؛ جعفر حسین پور سعادت ابادی؛ مصطفی حیدری هراتمه؛ محسن عامری شهرابی


نقش رسانه‌های محلی در تحقق حکمرانی خوب شهری در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1402

10.22034/scs.2024.415649.1494

علی رجبی؛ علی دارابی؛ علی اکبر رزمجو


خشونت ورزی بومی‌های دیجیتال در اینستاگرام؛ از علت شناسی تا شناسایی راهبردهای کنترل سرایت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1403

10.22034/scs.2024.435063.1533

بهار حمزه زاده؛ اسماعیل هادی تبار