موضوعات = پژوهش‌های اجتماعی
عوامل موثر بر سلامت اجتماعی نوجوانان 13 تا 18 سال مقیم مراکز شبه خانواده تحت نظارت سازمان بهزیستی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1402

10.22034/scs.2023.385031.1406

مراد سیفی؛ طهمورث شیری؛ رضا علی محسنی


آسیب‌شناسی سیاست‌گذاری در ایران؛ با تاکید بر امر اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1402

10.22034/scs.2023.382049.1400

محمد تقی ضرغام افشار؛ سینا شیخی؛ کمیل قیدرلو


نقش گروه‌های مرجع و سرمایه‌ی فرهنگی در انگیزه‌ی تحرک اجتماعی دانشجویان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1402

10.22034/scs.2023.396811.1445

شمس‌الملوک سیف‌الدینی‌خالقی؛ امیرمسعود امیرمظاهری؛ شهلا کاظمی پور؛ حسین آقاجانی مرساء


شناسایی زمینه های ارتباطی و رسانه ای موثر برتوسعه مشارکت های اجتماعی در سازمان های مردم نهاد و خیریه ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1402

10.22034/scs.2023.397756.1444

محمدرضا قربانی؛ فائزه تقی پور؛ منصوره پورمیری


تبیینی دیگر پیرامون اندیشه پیشرفت با نقدی بر نقش " کار جمعی" نزد انسان مدرن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1402

10.22034/scs.2023.400232.1454

محمد مهدی بذرافشان؛ حسین کچویان


شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر در شکل‌گیری فرهنگ جهش تولید با روش دلفی فازی

دوره 9، شماره 3، آذر 1399، صفحه 71-101

رضا سپهوند؛ صابر تقی پور؛ معصومه مومنی مفرد