جستجوي مقاله (جستجوی پیشرفته)

در این قسمت شما می توانید عنوان یا قسمتی از خلاصه مقاله مورد نظر خود را در کادر زیر وارد نموده و لیست مقالات مرتبط را مشاهده نمایید

آخرین شماره

No 31
شماره 31 سال 8
تابستان 1398
|

پربازدیدترین مقالات


آخرین مقالات منتشر شده

این تحقیق با هدف بررسی نقش مهارت‌های زندگی شهروندان تهرانی بر سواد رسانه‌ای آنان انجام شد. در این تحقیق از نظریه‌های سواد رسانه‌ای پاتر و مهارت‌های زندگی سازمان بهداشت جهانی استفاده شد. روش انجام این تحقیق، روش پیمایشی و ابزار اندازه‌گیری، پرسشنامه مهارت‌های زندگی ساعتچی و همکاران (1389) و پرسشنامه سواد رسانه‌ای محقق‌ساخته بود. جامعه آماری شامل شهروندان شهر تهران بود و با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه 385 نفر به دست آمد. در این پژوهش از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای استفاده شد. یافته‌های تحقیق نشان داد که مهارت‌های زندگی و مؤلفه‌های ده‌گانه آن که شامل مهارت خودآگاهی، مهارت همدلی، ارتباط مؤثر، مهارت روابط بین‌فردی، مهارت تصمیم‌گیری، مهارت توانایی حل مسأله، مهارت تفکر خلاق، مهارت تفکر انتقادی و مهارت توانایی مقابله با استرس است بر سواد رسانه‌ای شهروندان تهرانی تأثیر دارد. همچنین مهارت‌های زندگی بر ابعاد سواد رسانه‌ای که شامل بعد شناختی، بعد زیبایی‌شناختی، بعد احساسی و بعد اخلاقی است نیز تأثیر دارد.
نسرین آقاملا - لیلا نیرومند - نازنین ملکیان - سمیه تاجیک اسماعیلی
DOI : 0
کلمات کلیدی : مهارت‌های زندگی ، شهروندان تهرانی ، سواد رسانه‌ای
بیشتر کلان‌شهرها فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و مراکز تصمیم‌گیری را در خود جای داده و تمرکزهای منطقه‌ای و انباشتگی شهری به وجود آورده‌اند که به الگوی توسعه فضایی مرکز-پیرامون منجر شده است. کلانشهر تهران به‌عنوان قطب جذب جمعیت در سطح منطقه و کشور عمل کرده است اما نتوانسته باعث توزیع امکانات و جمعیت به دیگر سکونتگاه‌های اطراف منطقه گردد. هدف این مقاله بر اساس موارد مذکور شناسایی و تحلیل اثرات توسعه کلانشهر تهران با کمک دو رویکرد رشد-توسعه‌ای و ساختاری-فرمی است تا از این طریق نحوه رشد و توسعه کلانشهر تهران و اثرات آن بر مناطق پیرامونی خود بین سال‌های 1365 الی 1395 مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. شاخص‌های مورداستفاده در این دو رویکرد شامل ضریب جینی و منحنی لورنز، آنتروپی شانون، شاخص هلدرن، تراکم جمعیتی، نسبت مساحت ساخته‌شده به کل مساحت منطقه، شاخص هرفیندال، شاخص هندرسون، ضریب گری، و ضریب موران است که در این مطالعه از ضریب موران در سطح محدوده مجموعه شهری تهران استفاده شده است. نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد روند توزیع و نشر توسعه در مجموعه شهری تهران بین سال‌های 1365 الی 1395 از کلانشهر تهران به سوی غرب و جنوب، شامل شهرهای کرج، اسلامشهر و رباط‌کریم و همینطور ایجاد سکونتگاه‌های غیررسمی در محور تهران- کرج و تهران-اسلام‌شهر-رباط‌کریم بوده است و سایر نواحی محدوده آنچنان در توزیع و پراکنش جمعیت و توسعه نقشی نداشته‌اند.
مصطفی جواهری تقدس - مهین نسترن - اسفندیار زبردست - میثم بصیرت
DOI : 0
کلمات کلیدی : کلانشهر تهران ، مناطق پیرامونی ، رویکرد رشد و توسعه‌ای ، رویکرد ساختاری و فرمی
با توجه به اینکه جامعۀ ایران از دیرباز جامعه‌ای دینی بوده است، باید به سهم دین در فرهنگ سیاسی کشور، به خصوص در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی به‌عنوان یکی از منابع اصلی فرهنگ توجه شود. به بیانی دیگر، بخش اعظم مبادی نظری، عقاید و باورها و سنت‌های حاکم بر فرهنگ سیاسی در جمهوری اسلامی ایران، در متن تاریخ و حیات جمعی جامعۀ دینی ایرانی شکل گرفته است و همین عامل، تعیین‌کنندۀ بخشی از الگوهای کنش و رفتار فرهنگی-سیاسی ایرانیان در قبال سیاست و قدرت سیاسی و به‌خصوص پذیرش، نقد یا نفی نظام سیاسی موجود اعم از داخلی و بین‌المللی بوده است. در نوشتار حاضر که با بهره‌گیری از رویکرد توصیفی تحلیلی و شیوۀ اسنادی به رشتۀ تحریر درآمده است، تلاش می‌شود مؤلفه‌ها و جلوه‌های دینی در فرهنگ سیاسی جامعۀ ایرانی در جمهوری اسلامی در دو عرصه و سطح داخلی و خارجی تبیین و عملیاتی گردد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد در عرصۀ داخلی شهادت‌گرایی، آخرت‌گرایی، انتظارگرایی، موعودگرایی و در عرصۀ خارجی جهاد و بیگانه‌ستیزی از نشانگان و جلوه‌های دینی در فرهنگ سیاسی جامعۀ ایرانی به‌شمار می‌آید.
علی دارابی - مسعود مطلبی
DOI : 0
کلمات کلیدی : فرهنگ سیاسی ، جامعۀ ایرانی ، انقلاب اسلامی ، دین‌گرایی ، شهادت‌گرایی ، انتظار و موعودیت
نگرش مدیران در خصوص محیط‌زیست شهری نقش مهمی در شکل‌گیری رفتارهای زیست‌محیطی آنان دارد و برای جهت‌دهی نگرش مدیران، مطالعه عوامل مؤثر بر آن اهمیت دارد. در این راستا، این پژوهش به دنبال بررسی نگرش مدیران شهر اندیمشک نسبت به مقوله محیط‌زیست شهری و عوامل مرتبط با آن است. روش مطالعۀ تحقیق پیمایشی و شیوۀ جمع‌آوری داده‌ها استفاده از پرسشنامۀ محقق ساخته بود. جامعۀ آماری پژوهش را کلیۀ مدیران شهر اندیمشک تشکیل می‌دهند که بنا بر آمار 90 نفر هستند. با استفاده از روش نمونه‌گیری کل‌شماری همین تعداد به‌عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. روایی و اعتبار به کمک آلفای کرونباخ و اعتبار صوری حاصل گردید و همچنین برای تحلیل نتایج داده‌های پژوهش از نرم‌افزار SPSS استفاده شد. نتایج رگرسیون گام‌به‌گام نشان داد که بین متغیر وابسته، یعنی نگرش مدیران نسبت به محیط‌زیست شهری، و متغیرهای مستقل، یعنی میزان استفاده از وسایل ارتباط‌جمعی، میزان تخصص و تجربۀ کاری و سن، رابطه معناداری وجود دارد. درحالی‌که بین متغیرهای مستقلِ پایگاه اقتصادی-اجتماعی و میزان ارزش‌های اجتماعی، و متغیر وابسته رابطه معناداری وجود ندارد.
اسحاق ارجمندسیاهپوش - داریوش رضاپور
DOI : 0
کلمات کلیدی : محیط‌زیست ، وسایل ارتباط‌جمعی ، تخصص‌گرایی ، ارزش‌ها ، شهر اندیمشک
تغییرات گسترده و جهانی‌شدن در دنیای امروز مستلزم سبک رهبری متفاوت و جدیدی است که با استفادۀ بهینه از منابع و دارایی‌های مادی و انسانی، اهداف سازمان را در جهت توسعۀ زندگی اجتماعی و شهری تحقق بخشیده و قادر به توسعۀ ظرفیت‌ها و استفاده از آن‌ها باشد. رهبرانی که با خلق چشم‌اندازهای نوین، تدوین و توسعۀ بینش‌ها و الهام‌‌بخشی موجب تحول و نوآوری شوند و با برانگیختن پیروان و ایجاد تعهد و مسئولیت‌پذیری و هماهنگی در آن‌ها، عوامل و عناصر سازمانی را به گونه‌ای به کار گیرند که هم بقای سازمان را تضمین کرده و هم موجبات رشد آن را فراهم می‌سازند. برای حصول توانمندی‌های سازمان، که خود آن نیز در گرو توانمندی منابع انسانی آن است، باید اقتصاد سازمان که یکی از ارکان اصلی حرکت سازمانی است، پویا گردد و همگام با اقتصاد جهانی گام بردارد و این خود در گرو داشتن اقتصادی نوآور و خلاقیت محور است. در این پژوهش برای بررسی رابطۀ دووجهی رهبری-مدیریت با اقتصاد نوآوری، مؤسسات مالی بانک ملت به‌عنوان جامعۀ آماری انتخاب شده‌اند. پژوهش حاضر از نوع کاربردی است. در این مطالعه از روش پیمایشی از طریق پرسشنامۀ طراحی‌شده استفاده شد؛ سپس با استفاده از نرم‌افزار Spss آمارها تجزیه و تحلیل شدند. مؤسسات مالی بانک ملت به‌عنوان جامعۀ آماری دارای 50 گروه زیرمجموعه می‌باشد که دارای 2000 نفر کارمند است؛ بر اساس جدول مورگان تعداد نمونۀ مورداستفاده در این پژوهش 322 نفر هستند. برای بررسی رابطۀ دووجهی رهبری-مدیریت با اقتصاد نوآوری، رابطۀ اقتصاد نوآوری با مؤلفه‌های دووجهی رهبری-مدیریتی مورد سنجش قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصله از تجزیه و تحلیل آماری، بین بعد عقلگرایی اقتصاد نوآوری و ابعاد فرهنگ، نوع رهبری، وظایف اصلی، هدف کاربردی مدیریت دووجهی و همچنین مدیریت دووجهی و ابعاد عقلگرایی و انسان‌گرایی و اقتصاد نوآوری رابطۀ نسبتاً معنی‌داری برقرار است که شدت جریان آن متوسط و جهت آن مستقیم است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که اقتصاد نوآوری با تمامی ابعاد مدیریت دووجهی از جمله فرهنگ، ابعاد رهبری، هدف کاربردی، وظایف اصلی و ساختار مدیریت رابطۀ معناداری دارد. بنابراین با ترسیم نقشۀ راه جدید بر اساس روش اقتصاد نوآوری می‌توان سبب خلق ارزش، یادگیری، شناخت و انگیزۀ هرچه بیشتر کارکنان گردید که این مهم خود در گرو داشتن استراتژی دووجهی رهبری-مدیریتی هموار می‌گردد.
مینا قدمی - علی اکبر رضایی - عباسعلی قیومی
DOI : 0
کلمات کلیدی : رهبری ، مدیریت دووجهی ، اقتصاد نوآوری
شبکه اجتماعی اینستاگرام از محبوبیت بالایی در ایران و جهان برخوردار است و توانسته است نظرات بسیاری را به خود جلب نماید. امکانات پلتفرم این شبکه اجتماعی امکان مناسبی برای فعالان اقتصادی و شرکت‌های مختلف فراهم آورده است تا تبلیغات خود را در این شبکه ارائه نمایند و مخاطبان را برای خرید خدمات یا کالاها ترغیب نمایند. آمارهای منتشرشده نیز نشان می‌دهد که بسیاری از شرکت‌های داخلی و خارجی در این زمینه سرمایه‌گذاری کرده‌اند. با این توصیف، این سؤال پیش می‌آید که چه سنجه‌هایی برای سنجش اثرگذاری تبلیغات در شبکه اینستاگرام را می‌توان ارائه نمود؟ برای پاسخ به این سؤال در این پژوهش از روش تحلیل محتوا استفاده شده است و 36 تحقیق شاخص در این عرصه (18 تحقیق داخلی و 18 تحقیق خارجی) موردارزیابی قرار گرفته‌اند و کوشش شده است تا ابعاد و مؤلفه‌های برای سنجش این اثرگذاری ارائه شوند. نتایج حاصل از این بررسی نشان می‌دهد که برای سنجش اثرگذاری تبلیغات در اینستاگرام می‌توان بر روی چهار بعد شامل ابعاد مرتبط با تبلیغ، ابعاد اثرگذاری روانی- زیستی، ابعاد مرتبط با برند و ابعاد مرتبط با رسانه تأکید کرد. هر یک از این ابعاد خود شامل مؤلفه‌های مختلفی هستند که محققان ارتباط میان آنها و اثرگذاری تبلیغات در اینستاگرام را مورد تأیید قرار داده‌اند. در پایان این تحقیق، با توجه به وضعیت خاص بهره‌گیری از اینستاگرام در ایران، پیشنهاداتی برای صاحبان صنایع و شرکت‌ها آورده شده است که بتوانند در این عرصه به موفقیت بیشتری دست یابند.
محمد عبدالحسینی - طاهر روشندل اربطانی - سید وحید عقیلی
DOI : 0
کلمات کلیدی : تبلیغات ، اینستاگرام ، بازاریابی ، شبکه‌های اجتماعی ، ارزیابی اثربخشی
تولید ابری از یک پارادایم جدید در راستای توانمندسازی شرکت‌های تولیدی در آینده برای اینکه پاسخگو، قابل‌تنظیم و قابل‌تطبیق و منعطف در یک کلام چابک باشند، ناشی می‌شود. هدف اصلی این پژوهش تحلیل و بررسی میزان تأثیر تولید ابری بر میزان چابکی و چالاکی زنجیره تأمین و همچنین شناسایی مؤلفه‌های اثرگذار تولید ابری در میزان چابکی زنجیره تأمین است و در این پژوهش روابط بین چابکی زنجیره تأمین (با در نظر داشتن توانمندسازها و قابلیت‌ها) و تولید ابری به‌منظور تحلیل کمی‌نمودن اثر بالقوه راه‌کارهای فناوری ارتباطی و اطلاعاتی بر چابکی زنجیره تأمین بررسی گردیده است. نوع پژوهش در تحقیق حاضر از حیث روش اجرا مدل‌سازی توصیفی است. این پژوهش از نوع کاربردی و توسعه‌ای بوده و با استفاده از مطالعه میدانی به روش مصاحبه و پرسشنامه با متخصصان و کارشناسان امر به‌منظور یافتن ابعاد و مؤلفه‌های مدل مفهومی تحقیق و میزان اهمیت آنها بر اساس مدل سوارای فازی (در شرکت ایساکو) انجام گرفته است و برای پالایش مدل مفهومی از روش دلفی فازی استفاده شده و مدلی ریاضی بر اساس ANFIS ارائه گردیده است. نتیجه حاصل از این پژوهش بر اساس رویکرد مدل تعالی سازمانی (توانمندساز و نتایج) نشان‌دهنده شناسایی مؤلفه‌های توانمندساز حاصل از به‌کارگیری تکنولوژی‌های تولید ابری و همچنین مؤلفه‌های تأثیر‌پذیر در قالب چابکی سازمانی (نتایج) است.
صابر باقری - عباس طلوعي اشلقي - نازنین پیله وری - علیرضا پورابراهیمی
DOI : 0
کلمات کلیدی : تولید ابری ، پردازش ابری ، چابکی ، زنجیره تأمین ، زنجیره تأمین چابک
با توجه به بدیهی‌بودن اهمیت معماری مناسب در کیفیت حالات و رفتارهای انسان در طول شبانه‌روز ضرورت پرداخت همه‌جانبه به این مهم از ابعاد مختلف و اساسی آن ایجاب می‌کند که شناخت اصول معماری درست در مردم نهادینه شود. با توجه به تخصصی‌شدن علم معماری و به‌تبع آن کم‌شدن آگاهی عمومیِ مردم از اصول معماری و همچنین با توجه به تأثیر متقابل معماری بر مردم و مردم بر معماری امروزه شاهد بروز مشکلاتی همچون عدم‌کنترل و نظارت کافیِ مردم بر معماری، عدم‌توجه مسئولان ذیصلاح درزمینۀ ساختمان‌سازی و معماری به نیازهای فرهنگی مردم و ...، پایین‌آمدن سطح سلیقه مردم در امور معماری چه درزمینۀ ساخت و یا خرید و اجاره ساختمان‌ها اشاره کرد. مقاله حاضر از حیث هدف آن‌یک تحقیق کاربردی، از حیث نحوه گردآوری داده‌ها از نوع تحقیقات توصیفی (غیر آزمایش) و از شاخه مطالعات میدانی است. روش انجام تحقیق به‌صورت پیمایشی بوده و به‌صورت کیفی و توصیفی- تحلیلی بوده است. در این تحقیق کیفی از ابزارهای گرداوری داده همچون روش منابع اسنادی و کتابخانه‌ای، پیمایش میدانی مانند مشاهده غیرمشارکتی برای جمع‌آوری اطلاعات و داده‌ها در سطح شهر استفاده شده است. جامعۀ آماری این تحقیق با توجه به تنوع فرهنگی از شهر تهران و با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شده است. برای تحلیل نتایج از نرم‌افزار SPSS 16.0 استفاده شده است. به‌طوری‌که برای نمایش نتایج از نمودارها و جداول مختلف استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در مواردی که افراد تجربۀ زندگی و لمس اطلاعات‌ پایۀ معماری را داشته‌اند درصد پاسخگویی درست کاربران بالاتر بوده و در مواردی که این اطلاعات‌ پایه آموزش داده نشده و کاربران نیز در معرض معماری صحیحی که در بردارندِ ی اصول درست نبوده‌اند درصد پاسخگویی درست به‌طور معنی‌داری پایین است.
مژگان صالح آهنگر - سعید تیزقلم زنوزی - مهرداد جاویدی نژاد
DOI : 0
کلمات کلیدی : اصول معماری ، معماری بومی ، آگاهی‌های عمومی جامعه ، آموزش معماری ، جامعه‌شناسی معماری
هر رسانه‌ای ‌دارای دو هدف است اول آن اهدافی که به‌صورت رسمی اعلام می‌دارد و دوم اهدافی که به دنبال آن است ولی هرگز رسماً اعلام نمی‌کند اما در اجرا مورد اعمال قرار می‌دهد. هدف از انجام این پژوهش شناخت برنامه‌های تدوین‌شده و در معنای عام سیاست فرهنگی برنامه‌های تلویزیون بی.بی.سی. فارسی است و مشخص نمودن رویکرد سیاست فرهنگی تلویزیون بی.بی.سی. فارسی در قبال جامعه ایران چه بوده و چه هدفی را دنبال می‌کند؟ بر اساس الزامات روش تحقیق تئوری داده‌بنیاد جهت تئوری پردازی در خصوص یک فرآیند اجتماعی خاص، داده‌ها از طریق تجربی به‌جای مرور ادبیات مربوط به تحقیق جمع‌آوری گردیده و ریشه زمینه‌های (Themes) اصلی از آن‌ها مشخص می‌گردد.GT یکی از انواع روش‌های پژوهش کیفی است که هدف اصلی آن بیان فرایند‌های اجتماعی و پژوهش تئوری است. این شیوه برای تبیین فرآیند پدیده‌ها در بستر اجتماعی آن‌ها مورداستفاده قرار می‌گیرد و روشی در جهت تعمیم نتایج حاصل از مشاهده‌ای خاص به نظریه‌ای جامع‌تر است. در این بررسی از برنامه‌های مذکور به‌عنوان واحد تحلیل استفاده شده است. در تحلیل محتوای کیفی به تحلیل محتوای هر واحد تحلیل به‌صورت جداگانه پرداخته می‌شود. پس از اتمام تحقیق و با توجه به پرسش‌های مطرح‌شده در ابتدای این پژوهش و جدول نهایی می‌توان نتیجه گرفت سیاست فرهنگی تلویزیون بی.بی.سی. فارسی به دنبال تغییر ذائقه فرهنگی جامعه ایران و القای فرهنگ غربی و نیز تغییر مرکز ثقل فکری از نخبگان جامعه ایران به سیاستمداران و کارشناسان فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و مذهبی موردقبول خود است. سیاست فرهنگی تلویزیون بی.بی.سی. فارسی طی بررسی به عمل آمده در پژوهش مذکور و تحلیل محتوای جداول برنامه‌ها و نتیجه‌گیری آنها در جدول نهایی، نشان می‌دهد سیاست فرهنگی تلویزیون بی.بی.سی. فارسی، تغییر فرهنگی، تغییر سیاسی و تغییر هویت ایرانی- اسلامی است که پیامد این سیاست فرهنگی براندازی نظام (تغییر نظام حاکم) است. سیاست‌های مقابله با سیاست‌های رسانه‌ای بی.بی.سی. را می‌توان در دو بعد یکی سیاست کلی و دیگری سیاست اجرایی، موردتوجه دست‌اندرکاران رسانه‌ای قرار داد.
امیرمجاهد مظلومیان - مسعود کوثری - سیدمحمود نجاتی‌حسینی
DOI : 0
کلمات کلیدی : سیاست فرهنگی ، رویکرد فرهنگی ، تلویزیون

معرفي نشريه

صاحب امتیاز : پژوهشكده تحقيقات راهبردي
مدیر مسئول :محسن رضایی
سردبیر :محمدباقر خرمشاد
هیئت تحریریه :
محمدباقر خرم شاد
مهرداد نوابخش
بهرام بیات
غلامرضا خواجه سروری
مرتضی فرهادی کمره ای
محبوبه مباشری
ابراهیم فیاض
حمید پارسانیا
محمد حسینی
شاپا : 2251-7081
شاپا الکترونیکی :2588-655x

نمایه شده